Pressmeddelanden

Real Holding i Sverige AB (publ) Q3 rapport 2020

Real Holding AB (publ) Q3 2020 intäkterna och driftnetto fortsätter att öka.

Kvartalet i korthet

Q3 2020

Q3 2019

Nettoomsättning (Mkr)

17,7

12,2

Serviceintäkter för perioden (Mkr)

0,8

1,1

Driftnettot (Mkr)

12,1

9,1

Rörelseresultat (Mkr)

9,1

6,5

Resultat efter skatt (Mkr)

3,3

-1,5

Resultat per aktie (kr)

0,003

-0,01

Eget kapital per 30 september (Mkr)

216,8

60,6

Eget kapital per aktie den 30 september (kr)

0,027

0,025

Viktiga händelser under och efter periodens slut

· Real Holding har, som ett led i att trygga bolagets långsiktiga lånefinansiering, tecknat ett nytt storbanksavtal på del av lånestocken motsvarande 75,8 Mkr. Räntekostnaden på årsbasis blir därmed 3,8 Mkr lägre.

· Ägare av samtliga 3 525 000 stamaktier av serie A har omvandlat samtliga aktier till stamaktier av serie B.

VD-kommentar

Vi närmar oss slutet på 2020, ett år som är och kommer att ha varit ett annorlunda och händelserikt år på många sätt.

Ekonomin i Sverige ser betydligt bättre ut än befarat, vi ser fortsatt låga marknadsräntor och en industri som återhämtar sig betydligt snabbare än vi trodde i våras. Det gynnar investeringar inom såväl fastighetsbranschen som inom industrin.

Real Holding äger idag fastigheter till ett värde om ca 600 Mkr fördelat på ca 140 000 m2 främst i södra Sverige. En mix av hyresgäster, ca 180 stycken, i huvudsak inom tillverkning, logistik och lager ger en god spridning över flera branscher med låg risk.

Vi kan även konstatera att det finns en ökad efterfrågan på den typ av lokaler Real Holding äger.

Vi finns fysiskt närvarande i våra fastigheter och har därmed nära kontakt med, och starkt engagemang hos, våra hyresgäster.

Vi har nu lagt kvartal tre bakom oss och konstaterar att våra hyresgäster som tidigare erhållit hyreslättnader i stort har återgått till normala hyresterminer.

Real Holding kan nu på årsbasis redovisa såväl ökade hyresintäkter som ett förbättrat driftnetto och en stärkt balansräkning. Ränteförhandlingar och nya låneavtal om ca 75 Mkr har avsevärt minskat bolagets räntekostnader. Det sistnämnda ger oss sänkta räntekostnader med ca. 3,8 Mkr per år.

Den uthyrbara ytan har ökat genom identifiering och utveckling av tidigare oanvända ytor i befintligt bestånd.

Vårt arbete med att utveckla potentialen i vårt fastighetsbestånd, optimera finansieringen samt att söka nya förvärvsmöjligheter fortsätter. Det sker med tydligt fokus på "Industri, lager och logistikfastigheter i och i anslutning till centralorter i Sverige". Ett aktivt arbete med att identifiera förvärvsmöjligheter pågår.

Real Holding i Sverige AB och Wellbo Fastighetsutveckling AB har inlett ett strategiskt partnerskap för utveckling av Real Holding ägda fastigheter i Gislaved. De aktuella fastigheterna ligger centralt i staden i anslutning till Nissan och utgör ett bra exempel på god förädlingspotential av Real Holdings fastigheter. I nära samarbete med Gislaveds kommun planerar Wellbo Fastighetsutveckling att utveckla bostäder och samhallsfastigheter tillsammans med Real Holding som fastighetsägare. Det bidrar samtidigt till tillväxten och ger en positiv utveckling för Gislaveds kommun

Michael Derk, VD Real Holding AB

För ytterligare information: www.realholding.se

Real Holding i Sverige AB (publ).

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 november 2020 kl. 08,30 CET.

Vekställande direktör

Michael Derk

Tel: +46 733 87 18 02

E-post: michael.derk@realfastigheter.se

Styrelseordförande

Dimitrij Titov

Tel: +46 8 684 518 50

E-post: dimitrij.titov@titovlaw.se

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holding i Sverige AB (Publ) affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Hemsida: www.realholding.se

1 apr 2021
Regulatorisk

Aktieägarna i Real Holding i Sverige AB (publ), org. nr. 556865-1680 kallas härmed till årsstämma måndagen den 10 maj 2021.

25 feb 2021
Regulatorisk

Kvartal 4 i korthet, okt-dec Q4 2020 Q4 2019

Nettoomsättning (Mkr)

17,0

11,4

Driftnettot (Mkr)

13,6

7,1

Rörelseresultat (Mkr)

10,6

0,7

Resultat efter skatt (Mkr)

6,4

-7,7

Resultat per aktie (kr)

0,00

-0,03

Eget kapital per 31 december (Mkr)

242,7

53,0

Eget kapital per aktie 31 december (kr)

0,03

0,22

Året i korthet , jan-dec 2020 2019

Nettoomsättning (Mkr)

66,5

47,8

Driftnettot (Mkr)

45,4

31,0

Rörelseresultat (Mkr)

28,4

13,5

Resultat efter skatt (Mkr)

65,4

-17,4

Resultat per aktie (kr)

0,01

-0,07

Eget kapital per 31 december (Mkr)

242,7

53,0

Eget kapital per aktie 31 december (kr)

0,03

0,22

16 nov 2020
Regulatorisk

Real Holding AB (publ) Q3 2020 intäkterna och driftnetto fortsätter att öka.

9 nov 2020

Real Holding i Sverige AB (Publ) "Real"och Wellbo Fastighetsutveckling AB "Wellbo" har inlett ett strategiskt partnerskap för utveckling av Reals fastigheter i Gislaved. De aktuella fastigheterna ligger centralt i staden i anslutning till Nissan. I nära samarbete med Gislaveds kommun planerar Wellbo och Real att utveckla bostäder och samhallsfastigheter och samtidigt bidra till tillväxten och en positiv utveckling för Gislaveds kommun.

2 nov 2020
Regulatorisk

Real Holding har, som ett led i att trygga bolagets långsiktiga lånefinansiering, träffat ytterligare ett nytt storbanksavtal på del av lånestocken motsvarande 48,0 MSEK. Detta innebär avsevärt förbättrade räntevillkor och motsvarar en sänkt räntekostnad om ca 2,1 MSEK på årsbasis.

18 sep 2020
Regulatorisk

Baserat på omvandlingsförbehållet i Real Holding i Sverige AB:s ("Bolaget"/"Real Holding") bolagsordning har ägare av samtliga 3 525 000 stamaktier av serie A begärt att aktierna omvandlas till stamaktier av serie B. Omvandlingen har nu registrerats hos Bolagsverket och beräknas registreras i aktieboken hos Euroclear Sweden AB den 28 september 2020.

20 aug 2020
Regulatorisk

Real Holding AB (publ) Q2 2020 intäkterna och driftnetto fortsätter att öka.

11 jun 2020
Regulatorisk

Real Holding i Sverige AB (publ) höll under torsdagen den 11 juni 2020 årsstämma för verksamhetsåret 2019 varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

1
2
...
21
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.