Pressmeddelanden

Kommuniké från extra bolagsstämma i Real Holding i Sverige den 29 maj 2017

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding") höll den 29 maj 2017 en extra bolagsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Godkännande av överlåtelse

Bolagsstämman godkände överlåtelsen av dotterbolaget Real Fastigheter Alvik AB som är tomträttsinnehavare till fastigheten Stockholm Snigelhuset 4 till köparen Kredrik Holding AB. Köpeskillingen uppgår preliminärt till 10 438 000 kronor. Därtill ska köparen återbetala dotterbolagets skuld till Real Holding om preliminärt 6 478 000 kronor. Dessa belopp ska kvittningsvis avräknas från fordringar köparen har på Real Holding. Köparen, Kredrik Holding AB, ägs till 100 procent av Michael Derk. Michael Derk innehar personligen och indirekt via Kredrik Holding AB 11,10 procent av aktierna och 6,92 procent av rösterna i Real Holding varvid överlåtelsen omfattas av Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:05 och till följd därav skulle underställas bolagsstämman för godkännande.

Beslut om kvittningsemission I

Bolagsstämman beslutade om kvittningsemission om 993 778 stamaktier av serie B riktad till Kredrik Holding AB och Klenoden i Anviken Aktiebolag varvid, vid full teckning, Real Holdings aktiekapital kommer att ökas med 1 987 556 kronor. Teckningspriset är 4 kronor och 50 öre per aktie och har bestämts genom förhandlingar mellan Real Holding och aktietecknarna. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att betalning för aktierna ska ske genom kvittning av Kredrik Holding AB:s och Klenoden i Anviken Aktiebolags fordringar på Real Holding.

Beslut om kvittningsemission II

Bolagsstämman beslutade om kvittningsemission om 244 000 stamaktier av serie B riktad till de av styrelseledamöterna ägda bolagen BEngström AB (ägt av Bengt Engström), Bengt Linden AB (ägt av Bengt Linden), Drive Concept No 1 AB (ägt av Lennart Molvin) och Confiar AB (ägt av Peter Karlsten), varvid, vid full teckning, Real Holdings aktiekapital kommer att ökas med 488 000 kronor. Teckningspriset är 4 kronor och 50 öre per aktie, dvs. samma teckningspris som har förhandlats fram i kvittningsemission I. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att betalning för aktierna ska ske genom kvittning av aktietecknarnas fordringar på Real Holding avseende styrelsearvode och konsultarvode.

Antal styrelseledamöter

Bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Samtliga beslut på extra bolagsstämman fattades enhälligt.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämman och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Real Holdings hemsida www.realholding.se.

Stockholm den 29 maj 2017

För ytterligare information:

Daniel Andersson, VD
Telefon: +46 76 001 44 50
E-post: da@realfastigheter.se

Bengt Engström, styrelseordförande
Telefon: +46 72 500 94 44
 E-post: bengt.engstrom@realfastigheter.se

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holding är ett fastighetsbolag med tre affärsidéer.
1. Bygga hyreslägenheter som människor har råd att bo i
2. Renovera lägenheter som människor har råd att bo i efter renoveringen
3. Förvärva och förvalta kommersiella fastigheter med höga kassaflöden som skall generera resurserna som krävs för att bygga hyreslägenheter.
Verksamheten bedrivs främst i Sveriges tillväxtorter. Största ägare i bolaget är Kvalitena AB (publ), Tuve Holding AB, LMK Forward AB, Kredrik Holding AB och Bengt Linden. Mangold Fondkommission agerar som Bolagets mentor och Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF. B-aktien handlas under kortnamnet REAL MTF B och preferensaktien handlas under kortnamnet REAL MTF PREF1.

26 maj 2021

Fastighetsbolaget Real Holding AB byter namn till Real Fastigheter AB. I enlighet med beslut på årsstämman 10 maj har nu namnbytet registrerats per 2021-05-21.

10 maj 2021

Real Holding i Sverige AB (publ) höll under måndagen den 10 maj 2021 årsstämma för verksamhetsåret 2020 varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställelse av balans- och resultaträkning samt disposition beträffande bolagets resultat

Årsstämman fastställde de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna samt beslutade att bolagets resultat för 2020 skulle överföras i ny räkning.

10 maj 2021
Regulatorisk

Stark början på 2021 med förbättrad nettoomsättning och rörelseresultat jämfört med samma period föregående år.

5 maj 2021

Fastighetsbolaget Real Holding AB har idag tecknat avtal om köp av fastigheten Mekanikern 4, Hässleholm genom förvärv av samtliga aktier i Fastighets AB Mekanikern 4, till ett underliggande fastighetsvärde om 29,0 Mkr. Hyresvärdet uppgår till ca 5,8 Mkr exkl. vakanser.

Förvärvet avses ske genom sedvanlig bankfinansiering jämte egna medel.

Tillträde sker den 1 juli 2021. Den uthyrningsbara ytan uppgår till ca 15 000 kvm varav ca 12 600 kvm är uthyrt, i huvudsak produktions och lagerytor.

16 apr 2021

Dotterbolaget Real Fastigheter i Tranås AB tecknar ett 3-årigt hyresavtal med Bosch Thermoteknik AB i den s k EFG-fastigheten i Tranås. Det är en lokal som är ca 5 500 kvm och som består av lager samt kontor.

1 apr 2021
Regulatorisk

Aktieägarna i Real Holding i Sverige AB (publ), org. nr. 556865-1680 kallas härmed till årsstämma måndagen den 10 maj 2021.

25 feb 2021
Regulatorisk

Kvartal 4 i korthet, okt-dec Q4 2020 Q4 2019

Nettoomsättning (Mkr)

17,0

11,4

Driftnettot (Mkr)

13,6

7,1

Rörelseresultat (Mkr)

10,6

0,7

Resultat efter skatt (Mkr)

6,4

-7,7

Resultat per aktie (kr)

0,00

-0,03

Eget kapital per 31 december (Mkr)

242,7

53,0

Eget kapital per aktie 31 december (kr)

0,03

0,22

Året i korthet , jan-dec 2020 2019

Nettoomsättning (Mkr)

66,5

47,8

Driftnettot (Mkr)

45,4

31,0

Rörelseresultat (Mkr)

28,4

13,5

Resultat efter skatt (Mkr)

65,4

-17,4

Resultat per aktie (kr)

0,01

-0,07

Eget kapital per 31 december (Mkr)

242,7

53,0

Eget kapital per aktie 31 december (kr)

0,03

0,22

16 nov 2020
Regulatorisk

Real Holding AB (publ) Q3 2020 intäkterna och driftnetto fortsätter att öka.

9 nov 2020

Real Holding i Sverige AB (Publ) "Real"och Wellbo Fastighetsutveckling AB "Wellbo" har inlett ett strategiskt partnerskap för utveckling av Reals fastigheter i Gislaved. De aktuella fastigheterna ligger centralt i staden i anslutning till Nissan. I nära samarbete med Gislaveds kommun planerar Wellbo och Real att utveckla bostäder och samhallsfastigheter och samtidigt bidra till tillväxten och en positiv utveckling för Gislaveds kommun.

1
2
...
21
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.