Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma i Real Holding

Aktieägarna i Real Holding i Sverige AB (publ), org. nr. 556865-1680, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 27 juni 2017 klockan 11.00 i Advokatfirma DLA Piper Sweden KB:s lokaler på Kungsgatan 9 i Stockholm.

Registrering och anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB per tisdagen den 20 juni 2017,

- dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget senast tisdagen den 20 juni 2017; per post: Real Holding i Sverige AB (publ), c/o Advokatfirma DLA Piper Sweden KB, Box 7315, 103 90 Stockholm (märk kuvertet "Årsstämma Real Holding"), per telefon: 08-614 49 43 eller per e-post: louise.stcyrlinnarsson@dlapiper.com.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer dagtid, person- eller organisationsnummer och antal aktier som företräds. Aktieägare eller dennes ombud äger rätt att medtaga högst två biträden. Antalet biträden ska föranmälas på samma sätt som aktieägaren. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier
De aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i årsstämman. För att denna registrering ska vara införd i aktieboken tisdagen den 20 juni 2017 måste aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren genomför sådan registrering.

Ombud
De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid årsstämman ska till ombudet utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten bör insändas till ovanstående adress före årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via www.realholding.se samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Antal aktier och röster
Bolaget har vid tidpunkten för kallelsen 384 685 aktier av serie PREF 1 med ett röstvärde av 1, motsvarande 384 685 röster, 0 aktier av serie PREF 2, 3 525 000 aktier av serie STAM A med ett röstvärde av 10, motsvarande 35 250 000 röster och 10 019 039 aktier av serie STAM B med ett röstvärde av 3, motsvarande 30 057 117 röster. Således finns det totalt 13 928 724 aktier och totalt 65 691 802 röster i Bolaget.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av minst en justeringsman
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Anförande av bolagets verkställande direktör
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut om:
   a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
   b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
   c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter till dessa
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer
12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt eventuella suppleanter till dessa
13. Beslut om valberedningen
14. Beslut om ändringar i bolagsordningen
15. Beslut om emissionsbemyndigande
16. Årsstämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2, val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Anna-Maria Heidmark från Advokatfirma DLA Piper Sweden KB väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9 b), beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att bolagets resultat för 2016 balanserars i ny räkning (och att årsstämman således inte ska besluta om någon utdelning).

Punkt 10, fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter till dessa

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

Punkt 11, fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna.

Arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

Punkt 12, val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt eventuella suppleanter till dessa

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Bengt Engström, Peter Karlsten, Bengt Linden och Lennart Molvin. Bengt Engström föreslås kvarstå som bolagets styrelseordförande.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats www.realholding.se.

Valberedningen föreslår omval av revisorn Johan Kaijser från MAZARS SET Revisionsbyrå.

Punkt 13, beslut om valberedningen

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar att uppdra åt styrelseordföranden att, baserat på ägandet i bolaget i slutet av december månad 2017, sammankalla en valberedning om tre personer från var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget. Valberedningen ska inom sig utse vem som ska vara valberedningens ordförande. Valberedningens ledamöter ska anslås på bolagets webbplats senast tre månader före årsstämman. Om ägarförhållandena ändras väsentligt innan valberedningens uppdrag slutförts ska ändring kunna ske i valberedningens sammansättning. I de fall någon av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget inte vill utse en ledamot eller en redan utsedd ledamot avgår ur valberedningen ska styrelsens ordförande tillse att ledamoten ersätts av annan representant för de större aktieägarna. Förändringar i valberedningens sammansättning ska anslås på bolagets webbplats. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att en ny valberedning utsetts. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får dock belasta bolaget med skäliga kostnader som uppstår i nomineringsprocessen.

Valberedningen ska förbereda förslag till följande beslut:

1) förslag till val av ordförande vid stämman,
2) förslag till val av styrelseledamöter,
3) förslag till val av styrelseordförande,
4) förslag till styrelsearvoden samt eventuell ersättning för kommittéarbete,
5) förslag till val av revisorer,
6) förslag till ersättning till bolagets revisorer, samt
7) förslag till beslut om valberedningen.

Punkt 14, beslut om ändringar i bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen genom justering av gränserna för aktiekapitalet och antal aktier samt en mindre formalia ändring av avstämningsförbehållet. Ändringarna presenteras kort nedan och föreslagen bolagsordning i sin helhet hålls tillgänglig tillsammans med övriga handlingar inför stämman:

Bolagsordningens punkt 4 har för närvarande följande lydelse:

4 AKTIEKAPITALET

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 23 500 000 kronor och högst 94 000 000 kronor.

Styrelsen föreslår att punkt 4 ska ha följande nya lydelse:

4 AKTIEKAPITALET

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 27 800 000 kronor och högst 111 200 000 kronor.

Bolagsordningens punkt 5 har för närvarande följande lydelse:

5 ANTAL AKTIER

Antal aktier skall vara lägst 11 750 000 och högst 47 000 000 stycken.

Styrelsen föreslår att punkt 5 ska ha följande nya lydelse:

5 ANTAL AKTIER

Antalet aktier ska vara lägst 13 900 000 stycken och högst 55 600 000 stycken.

Bolagsordningens punkt 16 har för närvarande följande lydelse:

16 AVSTÄMNINGSBOLAG

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1988:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Styrelsen föreslår att punkt 16 ska ha följande nya lydelse:

16 AVSTÄMNINGSBOLAG

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Punkt 15, beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, intill nästa årsstämma och inom ramen för bolagsordningens gränser, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emissionerna ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Antal aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst 40 procent beräknat på aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämmans beslut om emissionsbemyndigande.

Aktieägares frågerätt

Aktieägare i bolaget har vid årsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller på bolagets ekonomiska situation (dvs. den frågerätt som följer av 7 kap. 32 § aktiebolagslagen).

Majoritetskrav

För giltiga beslut av bolagsstämman enligt punkterna 14 och 15 i dagordningen fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Tillgängliga handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget tre veckor innan årsstämman och sänds per post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även finnas tillgängliga på bolagets webbplats www.realholding.se senast från och med nämnda tidpunkt.

Stockholm den 26 maj 2017

För ytterligare information:
Daniel Andersson, VD
Telefon: +46 76 001 44 50
E-post: da@realfastigheter.se

Bengt Engström, styrelseordförande
Telefon: +46 72 500 94 44
E-post: bengt.engstrom@realfastigheter.se

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holding är ett fastighetsbolag med tre affärsidéer.
1. Bygga hyreslägenheter som människor har råd att bo i
2. Renovera lägenheter som människor har råd att bo i efter renoveringen
3. Förvärva och förvalta kommersiella fastigheter med höga kassaflöden som skall generera resurserna som krävs för att bygga hyreslägenheter. Verksamheten bedrivs främst i Sveriges tillväxtorter. Största ägare i bolaget är Kvalitena AB (publ), Tuve Holding AB, LMK Forward AB, Kredrik Holding AB och Bengt Linden. Mangold Fondkommission agerar som Bolagets mentor och Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF. B-aktien handlas under kortnamnet REAL MTF B och preferensaktien handlas under kortnamnet REAL MTF PREF1.

26 maj 2021

Fastighetsbolaget Real Holding AB byter namn till Real Fastigheter AB. I enlighet med beslut på årsstämman 10 maj har nu namnbytet registrerats per 2021-05-21.

10 maj 2021

Real Holding i Sverige AB (publ) höll under måndagen den 10 maj 2021 årsstämma för verksamhetsåret 2020 varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställelse av balans- och resultaträkning samt disposition beträffande bolagets resultat

Årsstämman fastställde de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna samt beslutade att bolagets resultat för 2020 skulle överföras i ny räkning.

10 maj 2021
Regulatorisk

Stark början på 2021 med förbättrad nettoomsättning och rörelseresultat jämfört med samma period föregående år.

5 maj 2021

Fastighetsbolaget Real Holding AB har idag tecknat avtal om köp av fastigheten Mekanikern 4, Hässleholm genom förvärv av samtliga aktier i Fastighets AB Mekanikern 4, till ett underliggande fastighetsvärde om 29,0 Mkr. Hyresvärdet uppgår till ca 5,8 Mkr exkl. vakanser.

Förvärvet avses ske genom sedvanlig bankfinansiering jämte egna medel.

Tillträde sker den 1 juli 2021. Den uthyrningsbara ytan uppgår till ca 15 000 kvm varav ca 12 600 kvm är uthyrt, i huvudsak produktions och lagerytor.

16 apr 2021

Dotterbolaget Real Fastigheter i Tranås AB tecknar ett 3-årigt hyresavtal med Bosch Thermoteknik AB i den s k EFG-fastigheten i Tranås. Det är en lokal som är ca 5 500 kvm och som består av lager samt kontor.

1 apr 2021
Regulatorisk

Aktieägarna i Real Holding i Sverige AB (publ), org. nr. 556865-1680 kallas härmed till årsstämma måndagen den 10 maj 2021.

25 feb 2021
Regulatorisk

Kvartal 4 i korthet, okt-dec Q4 2020 Q4 2019

Nettoomsättning (Mkr)

17,0

11,4

Driftnettot (Mkr)

13,6

7,1

Rörelseresultat (Mkr)

10,6

0,7

Resultat efter skatt (Mkr)

6,4

-7,7

Resultat per aktie (kr)

0,00

-0,03

Eget kapital per 31 december (Mkr)

242,7

53,0

Eget kapital per aktie 31 december (kr)

0,03

0,22

Året i korthet , jan-dec 2020 2019

Nettoomsättning (Mkr)

66,5

47,8

Driftnettot (Mkr)

45,4

31,0

Rörelseresultat (Mkr)

28,4

13,5

Resultat efter skatt (Mkr)

65,4

-17,4

Resultat per aktie (kr)

0,01

-0,07

Eget kapital per 31 december (Mkr)

242,7

53,0

Eget kapital per aktie 31 december (kr)

0,03

0,22

16 nov 2020
Regulatorisk

Real Holding AB (publ) Q3 2020 intäkterna och driftnetto fortsätter att öka.

9 nov 2020

Real Holding i Sverige AB (Publ) "Real"och Wellbo Fastighetsutveckling AB "Wellbo" har inlett ett strategiskt partnerskap för utveckling av Reals fastigheter i Gislaved. De aktuella fastigheterna ligger centralt i staden i anslutning till Nissan. I nära samarbete med Gislaveds kommun planerar Wellbo och Real att utveckla bostäder och samhallsfastigheter och samtidigt bidra till tillväxten och en positiv utveckling för Gislaveds kommun.

1
2
...
21
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.