Pressmeddelanden

Särskild upplysning i revisionsberättelsen Real Holding i Sverige AB

Real holding Sverige AB (publ) avgav igår årsredovisning för 2018 och kompletterar tidigare pressmeddelande som publicerades 19:00 CET 22 maj 2019 om information gällande revisorns särskilda upplysning i revisionsberättelsen avseende väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift.

Utdrag ur revisionsberättelsen gällande väsentliga säkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift.

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift.
Utan att det påverkar mina uttalanden ovan vill jag fasta uppmärksamhet på förvaltningsberättelsen framför allt sidan 12 och 19 i årsredovisningen, av vilka framgår att bolaget befinner sig bolaget i en mycket ansträngd finansiell situation och har ett uttalat behov av ytterligare finansiering för att säkerställa sin förmåga till fortsatt drift och att bolaget per 27 mars 2019 ansökt om företagsrekonstruktion vid Stockholms tingsrätt.
Bolaget behöver tillföras rörelsekapital den närmaste tolvmånadersperioden för att kunna fortsätta den planerade verksamheten.
Erhållandet av ytterligare rörelsekapital är en förutsättning för att säkerställa koncernens likviditet och därmed trygga fortsatt drift för 2019. Rekonstruktionen är ännu inte slutförd och finansiering är per datum för årsredovisningens utgivande inte säkrad.
Koncernen redovisar uppskjuten skattefordran om 35,9 mkr, vilken hänförs till underskottsavdrag, se not 16.
Värdering av underskottsavdragen baseras på ledningens antaganden om framtida utnyttjande i förhållande till förväntad utveckling av fastighetsbeståndet och bolagets ekonomiska utveckling i övrigt. I en situation där koncernens fortsatta drift inte längre kan förutsättas föreligger väsentlig risk för nedskrivningsbehov av posten.

För ytterligare information: www.realholding.se 

Stockholm den 23 maj 2019

Real Holding i Sverige AB (publ).

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 maj 2019 kl. 11,30 CEST.

Kent Söderberg, VD
Telefon + 46 70 522 86 46
E-post: kent.soderberg@realfastigheter.se 

Lars-Olov Olsten, CFO
Telefon +46 70 824 75 90
E-post: lars-olof.olsten@realfastigheter.se

Bengt Engström, styrelsens ordförande
Telefon +46 72 500 9444
E-post: bengtengstrom35@gmail.com 

Om Real Holding i Sverige AB (publ)
Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Bengt Linden AB, Gremio Fastigheter AB och Kredrik Holding AB. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL B.

14 nov 2019
Regulatorisk

(Rättelse avser tidigare felaktig rubrik Q2 korrigerat till Q3 samt rubrik första kvartalet korigerat till tredje kvartalet.)

Real Holding AB Q3 driftnetto ökar även resultatet ökar.

Tredje kvartalet i korthet

 • Nettoomsättning: 12,1 Mkr (13,2)
 • Hyres- och serviceintäkter: 12,1 Mkr (13,2)
 • Driftnetto: 9,1 Mkr (8,7)
 • Rörelseresultat: 6,5 Mkr (6,9)
 • Resultat efter skatt: -1,5 Mkr (-41,0)
 • Resultat per aktie: -0,01 kr (-0,17)
26 sep 2019
Regulatorisk

REAL HOLDING BEGÄR FÖRLÄNGNING AV REKONSTRUKTION OCH ÖVERVÄGER ATT ANSÖKA OM OFFENTLIGT ACKORD STOCKHOLM

2 sep 2019
Regulatorisk

INLEDNING

I enlighet med pressmeddelanden den 9 och 12 juli 2019 har Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding") tillställt större långivare samt preferensaktieägare ett förslag till underhandsuppgörelse. I samband därmed föreslogs dessutom bl.a. en företrädesemission om 35 miljoner kr och en apportemission av industrifastighet varvid ett överskjutande värde om 50 mkr skulle tillkomma koncernen.
Sista svarsdag för underhandsförslaget var den 28 augusti 2019. Nedan följer en sammanfattning av utfallet av omröstningen bland berörda parter samt redogörelse för övriga frågor med anledning av förslaget.

26 aug 2019
Regulatorisk

Susanne Lundin har utsetts till CFO i Real Holding med start den 26 augusti 2019. Susanne har tidigare erfarenhet som ekonom, redovisningsekonom samt controller både som anställd och i egen regi.

23 aug 2019
Regulatorisk

FÖRTYDLIGANDE AV FÖRSLAG TILL UNDERHANDSUPGÖRELSE
STOCKHOLM (23 augusti 2019)

22 aug 2019
Regulatorisk

Real Holding AB Q2 intäkterna och driftnetto ökar även rörelseresultat ökar.

Kvartalet i korthet

 • Nettoomsättning: 12,0 Mkr (11,6)
 • Hyres- och serviceintäkter: 12,0 Mkr (11,6)
 • Driftnetto: 8,5 Mkr (6,9)
 • Rörelseresultat: 5,1 Mkr (2,1)
 • Resultat efter skatt: -1,7 Mkr (-9,7)
 • Resultat per aktie: -0,01 kr (-0,04)
12 jul 2019
Regulatorisk

Real Holding i Sverige AB (publ) har idag fredagen den 12 juli 2019 skickat ut samtyckes begären via sin agent Intertrust.

9 jul 2019
Regulatorisk

Real Holding i Sverige AB (publ) har idag tisdagen den 9 juli 2019 skickat ut ett förslag om underhandsuppgörelse.

1
2
...
17
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.