Pressmeddelanden

Real Holding i Sverige AB (publ) UTFALL FÖRSLAG OM UNDERHANDSUPPGÖRELSE

INLEDNING

I enlighet med pressmeddelanden den 9 och 12 juli 2019 har Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding") tillställt större långivare samt preferensaktieägare ett förslag till underhandsuppgörelse. I samband därmed föreslogs dessutom bl.a. en företrädesemission om 35 miljoner kr och en apportemission av industrifastighet varvid ett överskjutande värde om 50 mkr skulle tillkomma koncernen.
Sista svarsdag för underhandsförslaget var den 28 augusti 2019. Nedan följer en sammanfattning av utfallet av omröstningen bland berörda parter samt redogörelse för övriga frågor med anledning av förslaget.

UTFALL

- Ca 86% av preferensaktieägarna accepterade förslaget, därmed uppnåddes tillräcklig röstmajoritet. Förslaget innebar (i) nedskrivning av förfallen med icke utbetalad utdelning samt därpå upplupen ränta, samt (ii) konvertering av preferensaktier till stamaktier.
- De helt oprioriterade långivarna accepterade förslaget, motsvarande ett totalt fordringsbelopp om ca 44 miljoner kr. Förslaget innebar nedskrivning av upplupna räntor samt kvittning av 50% av kapitalfordringarna mot nyemitterade stamaktier. Bolagets närstående långivare föreslogs kvittning av 60 % av kapitalbeloppet mot aktier.
- Av det delvis säkerställda Obligationslånet om totalt 69 miljoner kr har motsvarande 39% av fordringsbeloppet avgivit svar. Av dessa har 45% accepterat förslaget. Därmed uppnåddes inte tillräcklig röstmajoritet för att fatta ett bindande beslut, enligt de särskilda omröstningsregler som gäller för Obligationslånet. Förslaget innebar (i) en nedskrivning av upplupna räntor samt (ii) kvittning av 20% av kapitalbeloppen mot nyemitterade aktier. De utestående kapitalbeloppen skulle återbetalas senast 31 december 2019.
- Vad avser det s.k. brygglånet uppnåddes inte tillräcklig stor röstmajoritet för att anta förslaget. Enligt särskilda omröstningsregler krävs bifall motsvarande 2/3 av det totala lånet för att bindande röstmajoritet ska föreligga, vilket inte uppnåddes. Förslaget innebär (i) en nedskrivning av upplupna räntor samt (ii) kvittning av 50% av kapitalfordringarna mot nyemitterade stamaktier.
- Vad avser den tilltänkta företrädesemissionen om 35 miljoner kr har bolaget inhämtat preliminära garantiförbindelser om 18 miljoner kr.
- Vad avser den tilltänkta apportemissionen av en industrifastighet är parterna överens om att apporten ska genomföras, under vissa förutsättningar. Bl.a. ska övriga rekonstruktionsåtgärder genomföras, såsom den beskrivna företrädesemissionen och vissa skuldnedskrivningar. Parterna avser ingå en avsiktsförklaring med inom kort.
- Arbetet med att refinansiera koncernens övriga lån fortlöper. Förhandlingar pågår med ett antal kreditinstitut.

SAMMANFATTNING

Som framgår av ovan redogörelse accepterades underhandsförslaget av samtliga parter med undantag för obligationslångivarna och brygglånet.
Real Holding avser återkomma inom kort med bolagets avsikt för framtida rekonstruktionsåtgärder med anledning av det beskrivna röstutfallet.

Stockholm den 2 september 2019

Styrelsen Real Holding i Sverige AB (publ).

För ytterligare information: www.realholding.se 

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 september 2019 kl. 14,20 CET.

Bengt Engström, styrelsens ordförande
Telefon +46 72 500 9444
E-post: bengtengstrom35@gmail.com

Michael Derk, styrelseledamot
Telefon + 46 73 387 1802
E-post: michael@derk.se

Kent Söderberg, VD
Telefon + 46 70 522 86 46
E-post: kent.soderberg@realfastigheter.se

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Bengt Linden AB, Gremio Fastigheter AB och Kredrik Holding AB. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL B.

26 sep 2019
Regulatorisk

REAL HOLDING BEGÄR FÖRLÄNGNING AV REKONSTRUKTION OCH ÖVERVÄGER ATT ANSÖKA OM OFFENTLIGT ACKORD STOCKHOLM

2 sep 2019
Regulatorisk

INLEDNING

I enlighet med pressmeddelanden den 9 och 12 juli 2019 har Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding") tillställt större långivare samt preferensaktieägare ett förslag till underhandsuppgörelse. I samband därmed föreslogs dessutom bl.a. en företrädesemission om 35 miljoner kr och en apportemission av industrifastighet varvid ett överskjutande värde om 50 mkr skulle tillkomma koncernen.
Sista svarsdag för underhandsförslaget var den 28 augusti 2019. Nedan följer en sammanfattning av utfallet av omröstningen bland berörda parter samt redogörelse för övriga frågor med anledning av förslaget.

26 aug 2019
Regulatorisk

Susanne Lundin har utsetts till CFO i Real Holding med start den 26 augusti 2019. Susanne har tidigare erfarenhet som ekonom, redovisningsekonom samt controller både som anställd och i egen regi.

23 aug 2019
Regulatorisk

FÖRTYDLIGANDE AV FÖRSLAG TILL UNDERHANDSUPGÖRELSE
STOCKHOLM (23 augusti 2019)

22 aug 2019
Regulatorisk

Real Holding AB Q2 intäkterna och driftnetto ökar även rörelseresultat ökar.

Kvartalet i korthet

  • Nettoomsättning: 12,0 Mkr (11,6)
  • Hyres- och serviceintäkter: 12,0 Mkr (11,6)
  • Driftnetto: 8,5 Mkr (6,9)
  • Rörelseresultat: 5,1 Mkr (2,1)
  • Resultat efter skatt: -1,7 Mkr (-9,7)
  • Resultat per aktie: -0,01 kr (-0,04)
12 jul 2019
Regulatorisk

Real Holding i Sverige AB (publ) har idag fredagen den 12 juli 2019 skickat ut samtyckes begären via sin agent Intertrust.

9 jul 2019
Regulatorisk

Real Holding i Sverige AB (publ) har idag tisdagen den 9 juli 2019 skickat ut ett förslag om underhandsuppgörelse.

1
2
...
17
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.