Pressmeddelanden

Real Holding i Sverige emitterar preferensaktier och offentliggör prospekt

Årsstämman i Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") har den 11 maj 2015 beslutat att emittera preferensaktier om högst 265 MSEK ("Erbjudandet"). Med anledning av Erbjudandet offentliggör Bolaget ett prospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen.

Erbjudandet i sammandrag
- Preferensaktierna tecknas till en kurs om 25 SEK per preferensaktie.
- Utdelning ska ske om 2 SEK per år med kvartalsvis utbetalning om 0,50 SEK per preferensaktie, vilket motsvarar en direktavkastning om 8 procent baserat på en teckningskurs om 25 SEK.
- Inlösen kan ske på Bolagets begäran till 35 SEK.
- Teckningsperioden för preferensaktierna löper från den 25 maj 2015 till och med den 12 juni 2015.
- Preferensaktieemissionen är garanterad till cirka 79 procent av bland annat Kvalitena AB (publ).
- Minsta teckningspost är 200 preferensaktier, motsvarande 5 000 SEK.
- Bolaget ska verka för att ta upp preferensaktierna till handel på lämplig handelsplats.

Bakgrund och motiv
Bolagets verksamhet består i att äga, förvärva, förädla och förvalta fastigheter i tillväxtkommuner. Bostadsfastigheter med rimlig avkastning kombineras med vårdfastigheter vilka ger en högre avkastning. Bolaget äger idag ett bostadsbestånd i södra Sverige samt har tecknat avtal om förvärv av hyresfastigheter samt vårdfastigheter till ett värde om cirka 1,6 miljarder SEK. All förvaltning sker i egen regi med egen anställd personal såväl centralt som ute i fastigheterna. Bolagets ledning avser att med de kunskaper och kontakter de har arbeta synnerligen aktivt inom såväl förvaltning som förvärv.

Real Holding anser att det gynnsamma marknadsläget skapar goda förutsättningar för fortsatt expansion genom såväl förvaltning och förädling som förvärv. Bolaget har identifierat ett flertal attraktiva objekt som passar bra in i Bolagets befintliga fastighetsportfölj och affärsidé. I förvärven ingår byggrätter vilka Real Holding avser att utveckla. Potentialen för dessa som ligger i storstadsområden anser Real vara en av de större tillgångarna inför framtiden.

Genom utgivande av preferensaktier vilka avses att noteras på lämplig marknadsplats kommer Real Holding utöka möjligheterna för framtida förvärv samt att genom investeringar i existerande bestånd förädla och höja kvaliteten för såväl ägare som hyresgäster.

Erbjudandet kommer att tillföra Real Holding cirka 265 MSEK före avdrag för emissions- och garantikostnader i samband med upprättandet av Erbjudandet. Emissionslikviden skall användas för att förvärva de fastigheter som Real Holding har identifierat och som beskrivs närmare i prospektet. Del av emissionslikviden skall dessutom användas för att lösa den tidigare bryggfinansieringen inklusive ränta i Real Holding om cirka 130 MSEK.

I övrigt hänvisas till redogörelsen i det prospekt som har upprättats av styrelsen i Real Holding med anledning av Erbjudandet och som idag har godkänts av Finansinspektionen och offentliggjorts av Real Holding.

Garantiåtaganden
Garantiåtaganden har lämnats motsvarande cirka 79 procent av emissionslikviden vilket innebär sammanlagt 8 350 000 preferensaktier för ett belopp om totalt 208,75 MSEK. Garantiåtagande för 75 procent av emissionen, motsvarande 198,75 MSEK, har lämnats av Kvalitena AB (publ) som är huvudägare i bland annat D. Carnegie & Co. noterade på Nasdaq Stockholm Mid Cap och Stendörren Fastigheter noterade på Nasdaq First North Premier.

Förvärvade men ej tillträdda fastigheter för cirka 1,6 miljarder SEK
Fastigheter för vilka förvärvsavtal är tecknade villkorat av att erforderlig finansiering säkerställs samt som slutförhandlas:

1. Bostäder i Göteborg 65 000 kvm

2. Bostäder i Stockholm 28 000 kvm

3. Vårdfastigheter i västra och södra Sverige 46 000 kvm

Bolagets vision
Real Holding avser att under det första verksamhetsåret slutföra ovan förvärv vilket omedelbart genererar positiva kassaflöden. Bolagets ambition är att äga och förvalta en fastighetsportfölj med ett marknadsvärde uppgående till minst tre miljarder SEK inom en tvåårsperiod.

Prospekt och preliminär tidsplan
Prospektet finns att tillgå på Real Holdings webbplats, www.realholding.se, på Mangold Fondkommissions webbplats, www.mangold.se samt på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se.

Preliminär tidsplan:

22 maj 2015, Offentliggörande av prospekt

25 maj - 12 juni 2015, Teckningsperiod

17 juni 2015, Beslut om tilldelning och offentliggörande av preliminärt utfall

23 juni 2015, Förfallodag för betalning av tilldelade preferensaktier i enlighet med avräkningsnota

Bolagets styrelse äger rätt att förlänga teckningsperioden. Styrelsen äger även rätt att stänga emissionen i förtid, även om emissionen inte är fulltecknad.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare i transaktionen och G Grönberg Advokatbyrå AB är legal rådgivare i transaktionen.

Stockholm den 22 maj 2015

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Teurnberg, VD
Telefon: +46 (0) 76-001 44 00
E-post: peter@realholding.se

Om Real Holding i Sverige AB (publ)
Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") är ett fastighetsbolag med fokus på främst bostadsfastigheter i Sveriges tio största städer, eller i närhet till dessa. Bolaget fokuserar på fastigheter som på ett eller annat sätt har en anknytning till samhällsnyttan, eller där Bolaget kan göra en samhällsinsats genom att utveckla och förädla fastigheterna i fråga. I samklang med kommuner, ideella föreningar, hyresgäster, lägenhetsinnehavare, sociala entreprenörer, affärsidkare och andra intressenter ska Real Holding utveckla boendet så att trivsel och trygghet ökar.

VIKTIGT MEDDELANDE
Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland. Distribution av detta pressmeddelande kan vara förbjudet i vissa övriga jurisdiktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja eller en uppmaning om att köpa några värdepapper i Real Holding i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess senaste lydelse ("Securities Act"). Real Holding avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA. Kopior av detta offentliggörande distribueras eller skickas inte och får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som idag godkänts av Finansinspektionen och kan laddas ner från Real Holdings webbplats.

Mangold Fondkommission företräder Real Holding och ingen annan i samband med preferensaktieemissionen och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än Real Holding för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till deras klienter eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med preferensaktieemissionen och/eller något annat ärende till vilket hänvisning görs i detta offentliggörande.

Mangold Fondkommission åtar sig inget som helst ansvar och lämnar ingen utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller underförstått, avseende innehållet i detta offentliggörande, inklusive dess riktighet, dess fullständighet eller verifiering eller för något annat uttalande som gjorts eller avsetts att göras av Mangold Fondkommission, eller å deras vägnar, i samband med Real Holding och Erbjudandet, och inget i detta offentliggörande är, eller ska förlitas på som, ett löfte eller en utfästelse i detta avseende, oavsett vad avser det förflutna eller framtiden. I enlighet härmed frånsäger sig Mangold Fondkommission i den fullaste mån det är tillåtet enligt lag allt ansvar oavsett om det hänför sig till skadestånd, avtal eller något annat förhållande som Mangold Fondkommission annars skulle ha vad avser detta offentliggörande eller något sådant uttalande.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden som återspeglar ledningens aktuella syn på framtida händelser samt möjlig finansiell utveckling. Även om Real Holding anser att förväntningarna som beskrivs i sådana uttalanden är rimliga finns det ingen garanti för att dessa framåtriktade uttalanden visar sig vara korrekta. Således kan utgången skilja sig markant från de som anges i framåtriktade uttalanden som en konsekvens av olika faktorer. Du uppmanas att läsa detta offentliggörande, och prospektet och den information som har inarbetats genom hänvisning däri när detta gjorts tillgängligt, i dess helhet för en vidare diskussion av de faktorer som kan påverka Real Holding framtida prestation och de branscher inom vilka Real Holding är verksamt. I ljuset av dessa risker, osäkerheter och antaganden, är det möjligt att de händelser som beskrivs i de framåtriktade uttalandena i detta offentliggörande inte inträffar.

26 feb 2016

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") har genomfört en företrädesemission under perioden 1 februari till 22 februari 2016 vilken har fulltecknats och Bolaget tillförs därmed cirka 40,3 MSEK samt cirka 400 nya aktieägare.

23 feb 2016

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") offentliggör idag ett tillägg till det prospekt avseende erbjudandet att teckna obligationer i Bolaget som offentliggjordes den 17 december 2015. Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av den bokslutskommuniké som offentliggjordes av Bolaget den 26 januari 2016, förvärvet av fastigheten Karlskrona Karlskrona 4:74, att resultatprognosen har uppdaterats där posten "Resultatförda förutbetalda kostnader" tillkommit med anledning av justerad tillämpning av redovisningsprinciper samt att informationen kring riskfaktorer har utökats.

18 feb 2016

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") offentliggör idag ett tillägg till prospekt avseende det prospekt avseende erbjudandet att teckna stamaktier av serie B i Bolaget som offentliggjordes den 27 januari 2016. Tilläggsprospektet upprätts i anledning av att resultatprognosen har uppdaterats, där posten "Resultatförda förutbetalda kostnader" tillkommit med anledning av justerad tillämpning av redovisningsprinciper samt utökad information kring riskfaktorer.

27 jan 2016

Styrelsen i Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") har beslutat att genomföra en nyemission av stamaktier av serie B med företrädesrätt för aktieägarna i Real Holding om cirka 40 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent genom externa emissionsgarantier.

26 jan 2016

Finansiell utveckling i korthet

  •  Nettoomsättningen ökade från 100 KSEK till 1 818 KSEK och avser främst hyresintäkter för december månad från de fastigheter som tillträddes i december. 
  • Årets resultat uppgick till -25 040 KSEK jämfört med -507 KSEK för 2014. Resultatet kan främst hänföras till kostnader av engångskaraktär för aktieemissioner och kostnader i samband med fastighetsförvärv, totalt uppgående till -22 115 KSEK. 
  • Kassaflödet under året uppgick till 85 343 KSEK, vilket främst kan härledas tillupptagandet av en bryggfinansiering som använts för att tillträda fastigheter. 
  • Bolagets eget kapital, inklusive årets resultat och orealiserade övervärden, uppgick per bokslutsdagen till 71 936 KSEK, motsvarande 14,57 SEK per aktie. 
  • Bolagets balansomslutning har ökat till 356 610 KSEK, från 9 437 KSEK för 2014.
17 dec 2015

Styrelsen i Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") har beslutat att emittera ett obligationslån om högst 300 MSEK ("Erbjudandet"). Med anledning av Erbjudandet offentliggör Bolaget ett obligationsprospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen ("Prospektet").

11 jun 2015

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") offentliggör härmed ett tillägg till prospekt per dagens datum som godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

<<
1
...
14
15
16
17
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.