Pressmeddelanden

Real Holding i Sverige AB (publ) Begär förlängning av rekonstruktion.

REAL HOLDING BEGÄR FÖRLÄNGNING AV REKONSTRUKTION OCH ÖVERVÄGER ATT ANSÖKA OM OFFENTLIGT ACKORD STOCKHOLM

INLEDNING

I enlighet med pressmeddelanden den 5 juli 2019 beviljades Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding") förlängning av rekonstruktionen till den 27 september 2019. Bolaget har per idag ansökt om förlängning av rekonstruktionen i ytterligare tre månader, till den 27 december 2019.
Såsom offentliggjordes i pressmeddelanden den 9 och 12 juli samt 2 september 2019 tillställde bolaget under början av juli 2019 vissa långivare samt preferensaktieägare ett förslag till underhandsuppgörelse, som inte antogs av samtliga parter och därmed förföll i helhet.

Därefter har Real Holding arbetat med att utreda förutsättningarna för att lägga fram ett nytt förslag till underhandsuppgörelse, beståendes av ett kontantbud om 75% av kapitalfordringarna, med återbetalning i närtid, till de säkerställda obligationslångivarna samt brygglånegivarna. Övriga långivare skulle erbjudas att acceptera samma nedskrivning, men därutöver kvitta av ytterligare del av kapitalfordringarna mot nyemitterade stamaktier i Real Holding.

Förhandlingar har förevarit med (a) finansiell rådgivare till obligationslångivarna samt brygglånegivarna och (b) tilltänkta finansiärer för att möjliggöra kontantbudet och återbetalning i närtid. Dessvärre har förhandlingarna med den finansiella rådgivaren och finansiärerna inte varit framgångsrika. Osäkra förutsättningar anses därför föreligga för antagande av ett nytt förslag till underhandsuppgörelse.

Bolaget har därför för avsikt att så snart som möjligt begära inledande av förhandling om ett offentligt ackord. Bolaget har såsom en bilaga till förslaget om underhandsuppgörelse, som framlades i juli 2019, inkluderat en ackordsbalans vilken påvisar Bolagets prioriterade respektive oprioriterade fordringsägare per rekonstruktionsdagen. Borgenärer motsvarande 62 procent av de totala oprioriterade fordringarna i form av Bengt Linden, Bengt Engström och koncernbolag med fordringar mot Bolaget, anser preliminärt att ackordet är godtagbart.

För ytterligare information: www.realholding.se 

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 september 2019 kl. 16.20 CET.

Stockholm den 26 september 2019

Styrelsen i Real Holding i Sverige AB (publ)

Bengt Engström, styrelsens ordförande
Telefon +46 72 500 9444
E-post: bengtengstrom35@gmail.com

Michael Derk, styrelseledamot
Telefon + 46 73 387 1802
E-post: michael@derk.se

Kent Söderberg, VD
Telefon + 46 70 522 86 46
E-post: kent.soderberg@realfastigheter.se 

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Bengt Linden AB, Gremio Fastigheter AB och Kredrik Holding AB. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL MTF B. Den 27 mars 2019 meddelade bolaget att de befinner sig i företagsrekonstruktion. För mer information, besök bolagets hemsida.

14 maj 2020
Regulatorisk

Intäkterna och driftnetto året 2019 fortsätter att öka för Real Holding AB (publ). Nettoomsättning steg till 47,8 Mkr (f å 44,3) varav hyres- och serviceintäkter för perioden uppgick till 47,8 Mkr (f å 43,3). Driftnettot slutade på 31,0 Mkr (f å 27,4) medan rörelseresultatet blev 13,5 Mkr (f å 14,4) vilket till stor del kan förklaras av kostnader av engångskaraktär hänförliga till den nu avslutade rekonstruktionen.

11 maj 2020
Regulatorisk

Aktieägarna i Real Holding i Sverige AB (publ), org. nr. 556865-1680, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 juni 2020 klockan 10.00 i UMA Workspace, Blekholmstorget 30 F i Stockholm.

Information med anledning av Covid-19

I syfte att minska risken för smittspridning avser bolaget att hålla årsstämman kort och effektiv och som ett led i detta kommer ingen förtäring att serveras i anslutning till stämman. Antalet närvarande företrädare för bolaget kommer också vara begränsat.

Aktieägare som är sjuka eller har symptom, som har varit i kontakt med någon som är smittad med Covid-19, som tillhör en riskgrupp eller som önskar minska sin sociala närvaro bör inte delta på stämman. Möjlighet finns att delta via ombud.

Fullmakt för ombud att rösta på stämman finns för nedladdning på Real Holdings hemsida, www.realholding.se.

23 apr 2020
Regulatorisk

Den 17 april 2020 avslutades teckningstiden i Real Holding i Sverige AB:s (publ) ("Bolaget/"Real Holding") företrädesemission. Företrädesemissionen tecknades till ca 114 procent.

12 mar 2020
Regulatorisk

Den extra bolagsstämman i Real Holding i Sverige AB (publ) ("Bolaget/"Real Holding") den 2 mars 2020 beslutade bl.a. om en nyemission av stamaktier av serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 35 miljoner kronor ("Företrädesemissionen") samt om ett erbjudande till innehavare av preferensaktier om inlösen/utbyte av samtliga utestående preferensaktier mot erhållande av nyemitterade stamaktier av serie B ("Utbyteserbjudandet").

10 mar 2020
Regulatorisk

Den extra bolagsstämman i Real Holding i Sverige AB (publ) ("Bolaget"/"Real Holding") den 2 mars 2020 beslutade bl.a. om ett utbyteserbjudande till preferensaktieägarna om inlösen/utbyte av samtliga utestående preferensaktier mot erhållande av nyemitterade stamaktier av serie B ("Utbyteserbjudandet").

1
2
...
19
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.