Pressmeddelanden

Real Holding ändrar villkoren för bolagets obligationslån om högst 300 MSEK för att möjliggöra notering på NDX

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") har i samråd med Intertrust CN Sweden AB ("Intertrust"), som är Agent för Fordringshavarna under bolagets obligationslån om högst 300 MSEK ("Obligationslånet" eller "Obligationerna"), justerat villkoren för Obligationslånet ("Villkoren") i enlighet med följande för att möjliggöra notering av obligationerna på NDX:

1. Tillägg av ytterligare Handelsplats

Med anledning av att Bolagets aktier har listats på marknadsplatsen Nordic MTF som drivs av Nordic Growth Market NGM AB vill Bolaget ha möjlighet att notera Obligationerna på börsen Nordic Derivatives Exchange (NDX) Sweden, som även den drivs av Nordic Growth Market NGM AB.

Mot bakgrund av ovanstående har Nordic Derivatives Exchange (NDX) Sweden lagts till i definitionen av "Handelsplatsen" i punkt 1 i Villkoren.

Eftersom Nordic Derivatives Exchange (NDX) Sweden utgör en reglerad marknadsplats anser Bolaget att det är fördelaktigt för Fordringshavarna att tillägget görs. Av samma anledning har Agenten godkänt tillägget då Agenten inte anser att tillägget väsentligt påverkar Fordringshavarnas intressen (i vart fall inte negativt).

2. Rättning av felskrivningar

I Villkorens punkt 14.4 och 14.5 har felskrivningar rättats till varigenom det nu har tydliggjorts att röstmajoriteterna om 51 procent respektive 67 procent (om s.k. Extraordinärt Beslut) vid Fordringshavarmöte/skriftligt beslutsförfarande beräknas utifrån det antalet Obligationer som är företrädda på Fordringshavarmötet och/eller som avger svar vid skriftligt beslutsförfarande.

3. Ändringarnas ikraftträdande, m.m.

Ändringarna av Villkoren som beskrivs under punkt 1 och 2 ovan träder i kraft den 1 juni 2016. De uppdaterade Villkoren (jämte en ändringsmarkerad version) finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.realholding.se och sänds per post till de Fordringshavare som så begär och uppgett sin postadress den 25 maj 2016.

Stockholm den 26 maj 2016

För ytterligare information:

Daniel Andersson, VD
Telefon: +46 76 001 44 50

E-post: da@realfastigheter.se

Bengt Engström, styrelseordförande
Telefon: +46 72 500 94 44 
E-post: bengt.engstrom@realfastigheter.se

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holding är ett fastighetsbolag med tre affärsidéer.
1. Bygga hyreslägenheter som människor har råd att bo i
2. Renovera lägenheter som människor har råd att bo i efter renoveringen
3. Förvärva och förvalta kommersiella fastigheter med höga kassaflöden som skall generera resurserna som krävs för att bygga hyreslägenheter. Verksamheten bedrivs främst i Sveriges tillväxtorter. Största ägare i bolaget är Kvalitena AB (publ), Tuve Holding AB, LMK Forward AB och Bengt Linden. Mangold Fondkommission AB agerar som Bolagets mentor och Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF. B-aktien handlas under kortnamnet REAL MTF B och preferensaktien PREF1 handlas under kortnamnet REAL MTF PREF1.

15 aug 2016
Regulatorisk

Real Holding tillsätter Claes Örtegren som ny VD i Sydfastgruppen samt som nyckelperson i Real Holdings ledningsgrupp Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") har tillsatt Claes Örtegren som ny VD i det nyförvärvade förvaltningsbolaget Efficax Sydfastgruppen AB ("Sydfastgruppen"). Claes Örtegren tillträder tjänsten omgående. Vidare kommer Claes att ingå i Real Holdings ledningsgrupp och vara delaktig vid beslut om kommande förvärv och fastighetsprojekt. Claes har mångårig erfarenhet av fastighetsförvaltning och har varit förvaltningschef för flera förvaltningsbolag, samt har god insyn i Sydfastgruppens verksamhet då Claes varit förvaltningschef i Sydfastgruppen sedan 2012.

12 aug 2016
Regulatorisk

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") har idag förvärvat 89,75 % av aktierna i förvaltningsbolaget Efficax Sydfastgruppen AB ("Sydfastgruppen").

25 jul 2016
Regulatorisk

Årsstämman i Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") beslutade att inte lämna utdelning vare sig på stamaktier av serie B eller preferensaktier av serie PREF1. Detta har kommunicerats i kallelsen till årsstämman som kommunicerades den 31 maj, samt även i stämmokommunikén som kommunicerades den 30 juni.

30 jun 2016

Real Holding i Sverige AB (publ) höll under torsdagen den 30 juni 2016 årsstämma för verksamhetsåret 2015 varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

28 jun 2016

Den 28 juni 2016 godkände Nordic Growth Market Real Holding i Sverige AB (publ):s ("Real Holding" eller "Bolaget") ansökan om notering av Bolagets obligationer ("Obligationerna") på NDX Sweden.

16 jun 2016

Real Holding offentliggör noteringsprospekt för bolagets obligationer inför upptagande till handel på NDX Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") offentliggör idag ett noteringsprospekt för de 65 000 obligationerna med ett nominellt belopp om 65 MSEK ("Obligationerna") som tidigare har emitterats upp i Bolaget för upptagande till handel på NDX.

9 jun 2016

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Årsredovisningen hålls tillgänglig på Bolagets hemsida www.realholding.se.

31 maj 2016

KVARTALSRAPPORT 1 JANUARI TILL 31 MARS

Periodens finansiella utveckling i korthet

  •  Hyresintäkterna under första kvartalet 2016 ökade till 4,8 MSEK, jämfört med 0,1 MSEK för första kvartalet 2015.
  •  Periodens nettoresultat uppgick till -11,5 MSEK, jämfört med -2,0 MSEK för första kvartalet 2015. Resultatet kan til stor del tillskrivas engångskostnader i samband med emissioner av värdepapper samt finansieringskostnader.
  •  Av resultatet är -6,4 MSEK hänförligt till räntekostnader som erlades i december genom kvittning till aktier. Posten är därmed inte likviditetspåverkande samt ger Bolaget underskottsavdrag med 1,4 MSEK.
  •  Nettoresultat per aktie uppgick till -1,07 SEK och nettoresultat per genomsnittligt antal aktier under perioden uppgick till -1,46 SEK.
  •  Eget kapital, inklusive kvartalets nettoresultat och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 87,3 MSEK vid utgången av perioden, motsvarande 8,12 kronor per aktie samt 11,13 per genomsnittligt antal aktier.
31 maj 2016

Aktieägarna i Real Holding i Sverige AB (publ), org. nr. 556865-1680, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 juni 2016 klockan 09.30 i G Grönberg Advokatbyrå AB:s lokaler på Kungsgatan 28 i Stockholm. 

27 maj 2016

Styrelsen i Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") beslutade den 30 mars 2016, med stöd av bemyndigande från föregående årsstämma, att genomföra en riktad emission om högst 8 000 000 aktier till en kurs om 7,50 SEK, totalt motsvarande högst 60 MSEK. Bolaget har nu genomfört ytterligare en registrering av totalt 96 668 B-aktier till en kurs om 7,50 SEK per aktie, motsvarande 725 010 SEK.

<<
1
...
14
15
16
17
...
19
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.