Pressmeddelanden

Real Holding AB (publ) - utfall i riktad emission till preferensaktieägarna

En extra bolagsstämma den 26 oktober 2018 i Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding") beslöt rikta en nyemission av aktier av serie B till preferensaktieägarna i Bolaget.

Preferensaktieägarna erbjöds teckna 800 nya aktier av serie B i Real Holding för en likvid bestående av en preferensaktie av serie PREF 1 ("PREF 1") som skulle lämnas in i utbyte. Affären avräknades till ett pris av 230 SEK per PREF 1 och de nya aktierna av serie B emitteras till 0,2875 SEK per aktie. Anmälningstid var mellan den 2 och 16 november 2018.

Vid anmälningstidens utgång hade sammanlagt 3 242 stycken PREF 1 anmälts i erbjudandet. Den riktade emissionen uppgår därmed till 2 593 600 aktier av serie B för ett belopp om 745 660 SEK varmed 298 264 SEK utgör ökning av aktiekapitalet och 447 396 SEK förs till fritt eget kapital. Indragning av 3 242 preferensaktier resulterar i en nedsättning av aktiekapitalet om 372,83 SEK och en minskning av fritt eget kapital med 745 287,17 SEK. Nytt aktiekapital i Bolaget är därmed 27 452 035,365. Nytt antal aktier i bolaget är 3 525 000 av serie A, 235 081 833 av serie B och 100 034 av serie Pref 1, totalt 238 706 867 aktier. Den riktade emissionen beräknas kunna registreras inom 10 dagar.

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 november 2018 kl. 12:00 CET.

26 november 2018

För ytterligare information:
www.realholding.se
Anna Weiner Jiffer, tf VD
Telefon: +46 70 681 61 50
E-post: anna.weiner.jiffer@realfastigheter.se 

Bengt Engström, styrelseordförande
Telefon: +46 72 500 94 44
E-post: bengt.engstrom@realfastigheter.se 

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Bengt Linden AB, Gremio Fastigheter AB, Abelco Investment group och Kredrik Holding AB. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL MTF B.

23 maj 2019
Regulatorisk

Real holding Sverige AB (publ) avgav igår årsredovisning för 2018 och kompletterar tidigare pressmeddelande som publicerades 19:00 CET 22 maj 2019 om information gällande revisorns särskilda upplysning i revisionsberättelsen avseende väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift.

22 maj 2019
Regulatorisk

Aktieägarna i Real Holding i Sverige AB (publ), org. nr. 556865-1680, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 19 juni 2019 klockan 10.00 i UMA Workspace, Blekholmstorget 30 i Stockholm.

9 maj 2019
Regulatorisk

Real Holding AB Q1 intäkterna och driftnetto ökar dock något sämre rörelseresultat.

Likviditeten har fortsatt att vara ansträngd vilket resulterat i att ansökan och beviljande av företagsrekonstruktion inletts 2019-03-27.

Kontrollbalansräkning per 28 februari 2019 är upprättad i moderbolaget.

Kontrollbalansräkningen, vilken är granskad av bolagets revisor, utvisat att det egna kapitalet är intakt.

11 apr 2019
Regulatorisk

Inför borgenärssammanträdet den 12 april 2019 har en preliminär rekonstruktionsplan skickats ut till bolagets borgenärer genom email samt i brevform.

2 apr 2019
Regulatorisk

Mats Jämterud lämnar styrelsen i Real Holding på egen begäran.

1
2
...
16
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.