Pressmeddelanden

Rättelse: Real holding i Sverige AB (publ) Q3 rapport 2019

(Rättelse avser tidigare felaktig rubrik Q2 korrigerat till Q3 samt rubrik första kvartalet korigerat till tredje kvartalet.)

Real Holding AB Q3 driftnetto ökar även resultatet ökar.

Tredje kvartalet i korthet

 • Nettoomsättning: 12,1 Mkr (13,2)
 • Hyres- och serviceintäkter: 12,1 Mkr (13,2)
 • Driftnetto: 9,1 Mkr (8,7)
 • Rörelseresultat: 6,5 Mkr (6,9)
 • Resultat efter skatt: -1,5 Mkr (-41,0)
 • Resultat per aktie: -0,01 kr (-0,17)

Viktiga händelser under och efter periodens slut

 • Stockholms tingsrätt beslutade den 5 juli 2019 att bevilja Real Holding i Sverige AB (publ) förlängd företagsrekonstruktion för till och med den 27 september 2019.
 • Susanne Lundin har utsetts till ny CFO i Real Holding med start den 26 augusti 2019.
 • 86 procent av preferensaktieägarna accepterade underhandsförslaget. Förslaget innebar (i) nedskrivning av förfallen med icke utbetalad utdelning samt därpå upplupen ränta, samt (ii) konvertering av preferensaktier till stamaktier.
 • Tingsrätten har beviljat att förlänga rekonstruktionen, dock längst till och med den 26 december 2019, om inte annat beslutas dessförinnan.
 • Av det delvis säkerställda Obligationslånet om totalt 69 Mkr har motsvarande 39 procent av fordringsbeloppet avgivit svar. Av dessa har 45 procent accepterat förslaget. Därmed uppnåddes inte tillräcklig röstmajoritet för att fatta ett bindande beslut.

VD-kommentar

Koncernens moderbolag, Real Holding i Sverige AB (publ) har befunnit sig i rekonstruktion sedan slutet av mars 2019.

Det tredje kvartalet har fortsatt präglats av förhandlingar och städningar i hela koncernen. Mycket kraft och tid har lagts på att tala med gamla och nya banker samt investerare kring framtiden.

Förslaget till en uppgörelse med långivare, obligationsinnehavare, och preferensaktieinnehavare som skickades i början av juli, godkändes inte av samtliga parter och därmed föll.

Beslut har tagits att parallellt som vi jobbar med en ny överenskommelse även jobba mot ett offentligt ackord.

Vår rekonstruktion har nu förlängts till 26 december 2019.

Arbetet i våra dotterbolag har fortsatt i enlighet med den lagda planen. Dotterbolagen är de formella ägarna av våra fastigheter och inget av dessa befinner sig eller har befunnit sig i rekonstruktion.

Arbetet med att proaktivt hjälpa såväl nya som gamla hyresgäster och hitta lösningar till deras behov samt med befintliga hyresgäster, för att hjälpa dem att optimera ytorna för deras verksamheter, har visats sig vara en bra väg att gå. Rekonstruktionen har delvis begränsat detta arbete då vissa av våra dotterbolag fortfarande tidvis haft en begränsad likviditet.

Effekter av det arbete som görs med våra hyresgäster, visar sig både i form av nya kontrakt, men också i fråga om förlängningar av befintliga kontrakt samt i ekonomiskt resultat. Driftnettot har ökat från 8,7Mkr till 9,1Mkr mot föregående kvartal 2018 och perioden från 20,5Mkr till 23,9Mkr mot föregående period.

Jag står fast i min uppfattning att när Real Holding kommer ur rekonstruktionen kommer detta vara ett mycket starkare bolag med bra balansräkning och sunda lånevillkor. Då kan vi återuppta vår tillväxtresa och fortsätta bygga upp bolaget för framtiden.

VD Kent Söderberg

För ytterligare information: www.realholding.se

Real Holding i Sverige AB (publ).

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 november 2019 kl. 09.15 CET.

Kent Söderberg, VD

Telefon + 46 70 522 86 46

E-post: kent.soderberg@realfastigheter.se

Bengt Engström, styrelsens ordförande

Telefon +46 72 500 9444

E-post: bengtengstrom35@gmail.com

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Bengt Linden AB, Gremio Fastigheter AB och Kredrik Holding AB. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL B.

14 nov 2019
Regulatorisk

(Rättelse avser tidigare felaktig rubrik Q2 korrigerat till Q3 samt rubrik första kvartalet korigerat till tredje kvartalet.)

Real Holding AB Q3 driftnetto ökar även resultatet ökar.

Tredje kvartalet i korthet

 • Nettoomsättning: 12,1 Mkr (13,2)
 • Hyres- och serviceintäkter: 12,1 Mkr (13,2)
 • Driftnetto: 9,1 Mkr (8,7)
 • Rörelseresultat: 6,5 Mkr (6,9)
 • Resultat efter skatt: -1,5 Mkr (-41,0)
 • Resultat per aktie: -0,01 kr (-0,17)
26 sep 2019
Regulatorisk

REAL HOLDING BEGÄR FÖRLÄNGNING AV REKONSTRUKTION OCH ÖVERVÄGER ATT ANSÖKA OM OFFENTLIGT ACKORD STOCKHOLM

2 sep 2019
Regulatorisk

INLEDNING

I enlighet med pressmeddelanden den 9 och 12 juli 2019 har Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding") tillställt större långivare samt preferensaktieägare ett förslag till underhandsuppgörelse. I samband därmed föreslogs dessutom bl.a. en företrädesemission om 35 miljoner kr och en apportemission av industrifastighet varvid ett överskjutande värde om 50 mkr skulle tillkomma koncernen.
Sista svarsdag för underhandsförslaget var den 28 augusti 2019. Nedan följer en sammanfattning av utfallet av omröstningen bland berörda parter samt redogörelse för övriga frågor med anledning av förslaget.

26 aug 2019
Regulatorisk

Susanne Lundin har utsetts till CFO i Real Holding med start den 26 augusti 2019. Susanne har tidigare erfarenhet som ekonom, redovisningsekonom samt controller både som anställd och i egen regi.

23 aug 2019
Regulatorisk

FÖRTYDLIGANDE AV FÖRSLAG TILL UNDERHANDSUPGÖRELSE
STOCKHOLM (23 augusti 2019)

22 aug 2019
Regulatorisk

Real Holding AB Q2 intäkterna och driftnetto ökar även rörelseresultat ökar.

Kvartalet i korthet

 • Nettoomsättning: 12,0 Mkr (11,6)
 • Hyres- och serviceintäkter: 12,0 Mkr (11,6)
 • Driftnetto: 8,5 Mkr (6,9)
 • Rörelseresultat: 5,1 Mkr (2,1)
 • Resultat efter skatt: -1,7 Mkr (-9,7)
 • Resultat per aktie: -0,01 kr (-0,04)
12 jul 2019
Regulatorisk

Real Holding i Sverige AB (publ) har idag fredagen den 12 juli 2019 skickat ut samtyckes begären via sin agent Intertrust.

9 jul 2019
Regulatorisk

Real Holding i Sverige AB (publ) har idag tisdagen den 9 juli 2019 skickat ut ett förslag om underhandsuppgörelse.

1
2
...
17
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.