Pressmeddelanden

Moderbolaget ansöker om rekonstruktion

Real Holding AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") meddelar att Bolagets styrelse idag har ansökt om företagsrekonstruktion vid Stockholms tingsrätt. Beslutet har föranletts av likviditetsbrist och en rekonstruktion bedöms vara nödvändig för att ge Bolaget erforderlig tid att förhandla med långivare i syfte att skapa en långsiktig hållbar kapitalstruktur samt genomföra eventuella operativa och organisatoriska förändringar. Tidigare lämnade finansiella mål för 2019 kvarstår ej.

Som kommunicerades den 22 mars 2019 har styrelsen, då den ajournerade bolagsstämman av den 15 mars 2019 avslutades, arbetat med ett alternativt förslag till den tidigare föreslagna företrädesemissionen. Motivet till den föreslagna emissionen var att stärka Bolagets egna kapital för att möjliggöra en refinansiering, i syfte att fortsätta utvecklingen av Bolaget. Som tidigare kommunicerades behöver Bolagets belåningsgrad minskas från dagens ca 85 procent, och i samband därmed även lånevillkoren omförhandlas, för att skapa ett positivt kassaflöde.

Pga. likviditetsbrist har Bolaget i dagsläget inte möjlighet att betala sina skulder varefter de förefaller. Bolaget har därför istället beslutat om att ansöka om företagsrekonstruktion för att uppnå de ovan angivna målen.

Under rekonstruktionsperioden får betalning inte ske till Bolagets leverantörer för arbete som avser tid före ansökningsdatumet för företagsrekonstruktion. Däremot kan leverantörer erhålla betalning för arbete utfört under rekonstruktionsperioden. Inom ramen för rekonstruktionen kommer verksamheten i övriga koncernbolag inte att påverkas. Styrelsen och ledningen fortsätter att leda Bolaget under rekonstruktionen.

Bolaget har föreslagit Lars Eric Gustafsson från Hamilton Advokatbyrå, Box 715, 101 33 Stockholm, telefon 08 505 501 00, som rekonstruktör.

Stockholm den 27 mars 2019

Styrelsen i Real Holding i Sverige AB (publ)

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 mars 2019 kl. 08:57 CET.

Frågor till Bolaget

Bengt Engström, styrelsens ordförande
Telefon +46 72 500 9444
E-post: bengtengstrom35@gmail.com

Michael Derk, styrelseledamot
Telefon + 46 73 387 1802
E-post: michael@derk.se

Om Real Holding i Sverige AB (publ)
Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Bengt Linden AB, Gremio Fastigheter AB och Kredrik Holding AB. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL MTF B.

www.realholding.se

26 jun 2019
Regulatorisk

Real Holding i Sverige AB (publ) har idag ingivit en begäran till Stockholms tingsrätt om en förlängd rekonstruktionsperiod.

19 jun 2019
Regulatorisk

Real Holding i Sverige AB (publ) höll under onsdagen den 19 juni 2019 årsstämma för verksamhetsåret 2018 varvid följande beslut med avvikelse från framlagda förslag fattades:

23 maj 2019
Regulatorisk

Real holding Sverige AB (publ) avgav igår årsredovisning för 2018 och kompletterar tidigare pressmeddelande som publicerades 19:00 CET 22 maj 2019 om information gällande revisorns särskilda upplysning i revisionsberättelsen avseende väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift.

22 maj 2019
Regulatorisk

Aktieägarna i Real Holding i Sverige AB (publ), org. nr. 556865-1680, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 19 juni 2019 klockan 10.00 i UMA Workspace, Blekholmstorget 30 i Stockholm.

9 maj 2019
Regulatorisk

Real Holding AB Q1 intäkterna och driftnetto ökar dock något sämre rörelseresultat.

Likviditeten har fortsatt att vara ansträngd vilket resulterat i att ansökan och beviljande av företagsrekonstruktion inletts 2019-03-27.

Kontrollbalansräkning per 28 februari 2019 är upprättad i moderbolaget.

Kontrollbalansräkningen, vilken är granskad av bolagets revisor, utvisat att det egna kapitalet är intakt.

11 apr 2019
Regulatorisk

Inför borgenärssammanträdet den 12 april 2019 har en preliminär rekonstruktionsplan skickats ut till bolagets borgenärer genom email samt i brevform.

<<
1
2
3
...
17
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.