Pressmeddelanden

Kommuniké från extra bolagsstämma i Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Bolaget" eller "Real Holding") höll under måndagen den 2 mars 2020 extra bolagsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Utbyteserbjudande till preferensaktieägare

Stämman beslutade att minska aktiekapitalet med högst 1 000,34 kronor genom indragning av högst 100 034 preferensaktier (serie PREF1). Därtill beslutade stämman om riktad emission av högst 1 750 595 000 stamaktier av serie B till preferensaktieägarna vilket innebär att Bolagets aktiekapital kan ökas med maximalt 17 505 950 kronor. För varje indragen preferensaktie erhålls ett belopp om 350 kronor. Rätten att få preferensaktie indragen förutsätter att preferensaktieägaren tecknar stamaktier av serie B för hela beloppet. Teckningskursen för varje stamaktie av serie B uppgår till 2 öre. Avstämningsdagen är den 9 mars 2020 och anmälnings- och teckningstiden löper under perioden från och med den 11 mars 2020 till och med den 25 mars 2020. Styrelsen äger rätt att förlänga anmälnings- och teckningstiden. Emissionen omfattas av prospekt som kommer att offentliggöras innan teckningstiden.

Kvittningsemission

Stämman beslutade om en kvittningsemission av högst 1 090 400 000 stamaktier av serie B vilket innebär att Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 10 904 000 kronor. Teckningskursen för varje stamaktie av serie B uppgår till 2 öre. Rätt att teckna aktierna ska tillkomma långivare som inom ramen för Bolagets pågående rekonstruktion accepterat att deras fordringar på ackordslikvid om totalt 21 808 000 kronor kvittas mot stamaktier av serie B.

Företrädesemission

Stämman beslutade om en företrädesemission av högst 1 750 517 025 stamaktier av serie B vilket innebär att Bolagets aktiekapital som mest kan ökas med 17 505 170,25 kronor. Teckningskursen för varje stamaktie av serie B uppgår till 2 öre. Varje befintlig aktie oavsett aktieslag berättigar till en teckningsrätt och tre teckningsrätter berättigar till teckning av 22 nya aktier. Avstämningsdagen är den 9 mars 2020 och teckningstiden löper under perioden från och med den 11 mars 2020 till och med den 25 mars 2020. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden. Emissionen omfattas av prospekt som kommer att offentliggöras innan teckningstiden.

Godkännande av närståendetransaktion och apportemission

Stämman beslutade att godkänna förvärvet av Forsfast AB från ett antal säljare, däribland två bolag som kontrolleras av Bolagets styrelseledamöter Michael Derk respektive Fredrik Högbom. Stämman beslutade därtill om en apportemission om högst 2 500 000 000 stamaktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet om högst 25 000 000 kronor. Teckningskursen för varje stamaktie av serie B uppgår till 2 öre. Rätt att teckna aktier i apportemissionen ska tillkomma säljarna av Forsfast AB då ett antal aktier i Forsfast AB ska tillskjutas Bolaget som apportegendom.

Emission av konvertibler

Stämman beslutade att Bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om högst 20 000 000 kronor genom en riktad emission av konvertibler, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid full konvertering av konvertiblerna med 17 857 142,85 kronor. Rätt att teckna konvertiblerna ska tillkomma Svea Ekonomi AB (publ). Konvertering av konvertiblerna kan ske under 24 månader från och med tidpunkten då emissionen registrerats hos Bolagsverket. Tvingande konverteringsskyldighet kan uppstå dessförinnan. Konverteringskursen beräknas preliminärt uppgå till 1,12 öre, men kan komma att justeras i enlighet med konvertibelvillkoren.

Övrigt

Stämman beslutade även om att minska Bolagets aktiers kvotvärde till 1 öre (genom en minskning av aktiekapitalet) och om ändringar av bolagsordningen avseende gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till den extra bolagsstämman. Kallelsen finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.realholding.se. För mer information avseende emissionerna hänvisas även till Bolagets pressmeddelanden från den 20 december 2019 och 30 januari 2020.

Stockholm den 2 mars 2020

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 mars 2020 kl. 13,45 CET.

Bengt Engström, styrelsens ordförande
Telefon +46 72 500 94 44
E-post: bengtengstrom35@gmail.com

Kent Söderberg, VD
Telefon + 46 70 522 86 46
E-post: kent.soderberg@realfastigheter.se

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Bengt Linden AB, Gremio Fastigheter AB och Kredrik Holding AB. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet REAL B.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Real Holding. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Real Holding i de emissioner där prospekt erfordras kommer att ske genom de prospekt som Bolaget kommer offentliggöra i samband med teckningsperiodens början.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, ("Securities Act") och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

12 mar 2020
Regulatorisk

Den extra bolagsstämman i Real Holding i Sverige AB (publ) ("Bolaget/"Real Holding") den 2 mars 2020 beslutade bl.a. om en nyemission av stamaktier av serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 35 miljoner kronor ("Företrädesemissionen") samt om ett erbjudande till innehavare av preferensaktier om inlösen/utbyte av samtliga utestående preferensaktier mot erhållande av nyemitterade stamaktier av serie B ("Utbyteserbjudandet").

10 mar 2020
Regulatorisk

Den extra bolagsstämman i Real Holding i Sverige AB (publ) ("Bolaget"/"Real Holding") den 2 mars 2020 beslutade bl.a. om ett utbyteserbjudande till preferensaktieägarna om inlösen/utbyte av samtliga utestående preferensaktier mot erhållande av nyemitterade stamaktier av serie B ("Utbyteserbjudandet").

6 mar 2020
Regulatorisk

Den extra bolagsstämman i Real Holding i Sverige AB (publ) ("Bolaget"/"Real Holding") den 2 mars 2020 beslutade bl.a. om en företrädesemission av stamaktier av serie B om ca MSEK 35.

4 mar 2020
Regulatorisk

Den extra bolagsstämman i Bolaget den 2 mars 2020 beslutade bl.a. om en nyemission av stamaktier av serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 35 miljoner kronor ("Företrädesemissionen") samt om ett erbjudande till innehavare av preferensaktier om inlösen/utbyte av samtliga uteståendepreferensaktier mot erhållande av nyemitterade stamaktier av serie B ("Utbyteserbjudandet").

2 mar 2020
Regulatorisk

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Bolaget" eller "Real Holding") höll under måndagen den 2 mars 2020 extra bolagsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

<<
1
2
3
...
20
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.