Pressmeddelanden

Klargörande kring utdelning av PREF1 i Real Holding

Årsstämman i Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") beslutade att inte lämna utdelning vare sig på stamaktier av serie B eller preferensaktier av serie PREF1. Detta har kommunicerats i kallelsen till årsstämman som kommunicerades den 31 maj, samt även i stämmokommunikén som kommunicerades den 30 juni.

Med anledning av att Bolaget erhållit frågor från ett förvisso fåtal aktieägare kring utebliven utdelning, vill styrelsen lämna ett klargörande kring beslutet att inte lämna utdelning på PREF1. Anledningen består i att det obligationslån som Bolaget emitterat, innehåller en klausul i obligationsvillkoren, punkt 11.2 C), som stipulerar att Bolaget inte äger rätt att lämna utdelning på Bolagets aktier om räntetäckningsgraden understiger 1,25 i fyra sammanhängande kvartal, dock med beräkningsstart den 1 januari 2016 vilket innebär att det räcker med att uppnå en räntetäckningsgrad om 1,25 under färre antal kvartal än fyra under 2016. Då Bolagets räntetäckningsgrad varit negativ i Q1, kunde årsstämman inte besluta om utdelning utan att bryta mot obligationsvillkoren. Styrelsen ämnar att snarast efter räntetäckningsgraden överstiger 1,25, beräknat från 1 januari 2016, eller i fyra sammanhängande kvartal, kalla till en extra bolagsstämma i syfte att besluta om utdelning på PREF1. Viktigt att känna till är att utebliven utdelning ackumuleras tillsammans med gottskriven ränta, så när första utdelningstillfället äger rum kommer den upplupna utdelningen att utbetalas tillsammans med upplupen ränta.

Stockholm den 25 juli 2016

För ytterligare information:
Daniel Andersson, VD
Telefon: +46 76 001 44 50
E-post: da@realfastigheter.se 

Bengt Engström, styrelseordförande
Telefon: +46 72 500 94 44  
E-post: bengt.engstrom@realfastigheter.se

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holding är ett fastighetsbolag med tre affärsidéer.
1. Bygga hyreslägenheter som människor har råd att bo i
2. Renovera lägenheter som människor har råd att bo i efter renoveringen
3. Förvärva och förvalta kommersiella fastigheter med höga kassaflöden som skall generera resurserna som krävs för att bygga hyreslägenheter.
Verksamheten bedrivs främst i Sveriges tillväxtorter. Största ägare i bolaget är Kvalitena AB (publ), Tuve Holding AB, LMK Forward AB och Bengt Linden. Mangold Fondkommission AB agerar som Bolagets mentor och Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF. B-aktien handlas under kortnamnet REAL MTF B och preferensaktien PREF1 handlas under kortnamnet REAL MTF PREF1.

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 juli 2016 kl. 08.45 CET

12 aug 2016
Regulatorisk

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") har idag förvärvat 89,75 % av aktierna i förvaltningsbolaget Efficax Sydfastgruppen AB ("Sydfastgruppen").

25 jul 2016
Regulatorisk

Årsstämman i Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") beslutade att inte lämna utdelning vare sig på stamaktier av serie B eller preferensaktier av serie PREF1. Detta har kommunicerats i kallelsen till årsstämman som kommunicerades den 31 maj, samt även i stämmokommunikén som kommunicerades den 30 juni.

<<
1
...
14
15
16

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.