Pressmeddelanden

Kallelse till extra bolagsstämma i Real Holding i Sverige

Aktieägarna i Real Holding i Sverige AB (publ), org. nr. 556865-1680 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 29 maj 2017 klockan 11:00 i Advokatfirma DLA Piper Sweden KB:s lokaler på Kungsgatan 9 i Stockholm.

Registrering och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB per måndagen den 22 maj 2017,

- dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till Bolaget senast måndagen den 22 maj 2017; per post: Real Holding i Sverige AB (publ), c/o Advokatfirma DLA Piper Sweden KB, Att. Louise St Cyr Linnarsson, Box 7315, 103 90 Stockholm, per telefon: 08-614 49 43 eller per e- post: louise.stcyrlinnarsson@dlapiper.com.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer dagtid, person- eller organisationsnummer och antal aktier som företräds. Aktieägare eller dennes ombud äger rätt att medtaga högst två biträden. Antalet biträden ska föranmälas på samma sätt som aktieägaren. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för bolagsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier
De aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i bolagsstämman. För att denna registrering ska vara införd i aktieboken måndagen den 22 maj 2017 måste aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren genomför sådan registrering.

Ombud
De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid bolagsstämman ska till ombudet utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten bör insändas till ovanstående adress före bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via Bolagets webbplats www.realholding.se samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Antal aktier och röster
Bolaget har 384 685 aktier av serie PREF1 med ett röstvärde av 1, motsvarande 384 685 röster, 0 aktier av serie PREF2, 3 525 000 aktier av serie STAMA med ett röstvärde av 10, motsvarande 35 250 000 röster och 10 019 039 aktier av serie STAMB med ett röstvärde av 3, motsvarande 30 057 117 röster. Således finns det totalt 13 928 724 aktier och totalt 65 691 802 röster i Bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av minst en justeringsman
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Godkännande av överlåtelse
8. Beslut om kvittningsemission I
9. Beslut om kvittningsemission II
10. Bestämmande av antal styrelseledamöter
11. Bolagsstämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7, Godkännande av överlåtelse
Bolaget har ingått avtal om överlåtelse av dotterbolaget Real Fastigheter Alvik AB som är tomträttsinnehavare till fastigheten Stockholm Snigelhuset 4. Köpare är Kredrik Holding AB. Köpeskillingen uppgår preliminärt till 10 438 000 kronor. Därtill ska köparen återbetala dotterbolagets skuld till bolaget om preliminärt 6 478 000 kronor. Dessa belopp ska kvittningsvis avräknas från fordringar köparen har på Bolaget.

Köparen, Kredrik Holding AB, ägs till 100 procent av Michael Derk. Michael Derk innehar personligen och indirekt via Kredrik Holding AB 11,10 procent av aktierna och 6,92 procent av rösterna i Bolaget. Överlåtelsen omfattas därför av Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:05 och ska till följd därav underställas bolagsstämman för godkännande.

Till underlag för bolagsstämmans beslut har styrelsen inhämtat ett värderingsutlåtande från oberoende expertis avseende fastigheten Stockholm Snigelhuset 4 samt upprättat en redogörelse för den föreslagna överlåtelsen. Värderingsutlåtandet och styrelsens redogörelse kommer att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats www.realholding.se senast två veckor före stämman.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner överlåtelsen.

Punkt 8, Beslut om kvittningsemission I
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om kvittningsemission enligt följande.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 1 987 556 kronor genom emission av högst 993 778 stamaktier av serie B.

2. Teckningspriset är 4 kronor och 50 öre per aktie och har bestämts genom förhandlingar mellan Bolaget och aktietecknarna.

3. Rätt till teckning ska tillkomma Kredrik Holding AB och Klenoden i Anviken Aktiebolag, varvid Kredrik Holding AB ska ha rätt att teckna 660 445 aktier och Klenoden i Anviken Aktiebolag ska ha rätt att teckna 333 333 aktier.

Aktieägare ska således inte ha företrädesrätt till teckning av aktier. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att betalning för aktierna ska ske genom kvittning av fordringar. Teckning ska ske på separat teckningslista senast den 5 juni 2017. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning. Överteckning av antalet aktier får inte ske.

4. Likvid för de nya aktierna ska erläggas genom kvittning av aktietecknarnas fordringar på bolaget. Kvittning sker i enlighet med styrelsens redogörelse och revisorns yttrande vid tidpunkten för teckning av aktier.

5. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

6. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 9, Beslut om kvittningsemission II
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om kvittningsemission enligt följande.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 488 000 kronor genom emission av högst 244 000 stamaktier av serie B.

2. Teckningspriset är 4 kronor och 50 öre per aktie, dvs. samma teckningspris som har förhandlats fram i den föreslagna kvittningsemissionen enligt punkt 8 i dagordningen.

3. Rätt till teckning ska tillkomma de av styrelseledamöter ägda bolagen BEngström AB (ägt av Bengt Engström), Bengt Linden AB (ägt av Bengt Linden), Drive Concept No 1 AB (ägt av Lennart Molvin) och Confiar AB (ägt av Peter Karlsten), varvid BEngström AB ska ha rätt att teckna 97 600 aktier och vardera av Bengt Linden AB, Drive Concept No 1 AB och Confiar AB ska ha rätt att teckna 48 800 aktier.

Aktieägare ska således inte ha företrädesrätt till teckning av aktier. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att betalning för aktierna ska ske genom kvittning av fordringar. Teckning ska ske på separat teckningslista senast den 5 juni 2017. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning. Överteckning av antalet aktier får inte ske.

4. Likvid för de nya aktierna ska erläggas genom kvittning av aktietecknarnas fordringar på bolaget avseende styrelsearvode och konsultarvode. Kvittning sker i enlighet med styrelsens redogörelse och revisorns yttrande vid tidpunkten för teckning av aktier.

5. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

6. Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 10, bestämmande av antalet styrelseledamöter
Styrelsen föreslår, för att styrelsen ska vara fulltalig, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Aktieägares frågerätt
Aktieägare i Bolaget har vid bolagsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen (dvs. den frågerätt som följer av 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen).

Majoritetskrav
För giltigt beslut av bolagsstämman enligt punkt 8 i dagordningen fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt punkt 9 i dagordningen fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Tillgängliga handlingar
Värderingsutlåtande avseende den fastighet som omfattas av den föreslagna överlåtelsen enligt punkt 7 i dagordningen och styrelsens redogörelse avseende denna överlåtelse kommer att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats www.realholding.se senast två veckor före stämman.

Handlingar enligt 13 kap. 6-8 §§ aktiebolagslagen avseende kvittningsemissionerna enligt punkt 8 och punkt 9 i dagordningen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget senast två veckor före stämman och skickas per post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Stockholm den 11 maj 2017

För ytterligare information:

Daniel Andersson, VD
Telefon: +46 76 001 44 50
E-post: da@realfastigheter.se

Bengt Engström, styrelseordförande
Telefon: +46 72 500 94 44
E-post: bengt.engstrom@realfastigheter.se 

Om Real Holding i Sverige AB (publ)
Real Holding är ett fastighetsbolag med tre affärsidéer.
1. Bygga hyreslägenheter som människor har råd att bo i
2. Renovera lägenheter som människor har råd att bo i efter renoveringen
3. Förvärva och förvalta kommersiella fastigheter med höga kassaflöden som skall generera resurserna som krävs för att bygga hyreslägenheter.
Verksamheten bedrivs främst i Sveriges tillväxtorter. Största ägare i bolaget är Kvalitena AB (publ), Tuve Holding AB, LMK Forward AB, Michael Derk och Bengt Linden. Mangold Fondkommission AB agerar som Bolagets mentor och Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF. B-aktien handlas under kortnamnet REAL MTF B och preferensaktien handlas under kortnamnet REAL MTF PREF1.

18 sep 2020
Regulatorisk

Baserat på omvandlingsförbehållet i Real Holding i Sverige AB:s ("Bolaget"/"Real Holding") bolagsordning har ägare av samtliga 3 525 000 stamaktier av serie A begärt att aktierna omvandlas till stamaktier av serie B. Omvandlingen har nu registrerats hos Bolagsverket och beräknas registreras i aktieboken hos Euroclear Sweden AB den 28 september 2020.

20 aug 2020
Regulatorisk

Real Holding AB (publ) Q2 2020 intäkterna och driftnetto fortsätter att öka.

11 jun 2020
Regulatorisk

Real Holding i Sverige AB (publ) höll under torsdagen den 11 juni 2020 årsstämma för verksamhetsåret 2019 varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

28 maj 2020
Regulatorisk

Real Holding AB (publ) Q1 2020 intäkterna och driftnetto fortsätter att öka.

Kvartalet i korthet

Q1 2020

Q1 2019

Nettoomsättning (Mkr)

13,6

(12,3)

Hyres- och serviceintäkter för perioden (Mkr)

12,6

(12,3)

Driftnettot (Mkr)

8,1

(6,2)

Rörelseresultat (Mkr)

2,4

(1,3)

Resultat efter skatt (Mkr)

51,0

(-6,1)

Resultat per aktie (kr)

0,14

(-0,03)

Eget kapital per 31 mars (Mkr)

158,4

(64,9)

Eget kapital per aktie den 31 mars (kr)*

0,66

(0,27)

*) Emissionerna är pågående vid utgången av kvartal 1 och nya aktier kommer registreras under kvartal 2 2020 varför nyckeltalet för 2020 är missvisande.

14 maj 2020
Regulatorisk

Intäkterna och driftnetto året 2019 fortsätter att öka för Real Holding AB (publ). Nettoomsättning steg till 47,8 Mkr (f å 44,3) varav hyres- och serviceintäkter för perioden uppgick till 47,8 Mkr (f å 43,3). Driftnettot slutade på 31,0 Mkr (f å 27,4) medan rörelseresultatet blev 13,5 Mkr (f å 14,4) vilket till stor del kan förklaras av kostnader av engångskaraktär hänförliga till den nu avslutade rekonstruktionen.

11 maj 2020
Regulatorisk

Aktieägarna i Real Holding i Sverige AB (publ), org. nr. 556865-1680, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 juni 2020 klockan 10.00 i UMA Workspace, Blekholmstorget 30 F i Stockholm.

Information med anledning av Covid-19

I syfte att minska risken för smittspridning avser bolaget att hålla årsstämman kort och effektiv och som ett led i detta kommer ingen förtäring att serveras i anslutning till stämman. Antalet närvarande företrädare för bolaget kommer också vara begränsat.

Aktieägare som är sjuka eller har symptom, som har varit i kontakt med någon som är smittad med Covid-19, som tillhör en riskgrupp eller som önskar minska sin sociala närvaro bör inte delta på stämman. Möjlighet finns att delta via ombud.

Fullmakt för ombud att rösta på stämman finns för nedladdning på Real Holdings hemsida, www.realholding.se.

23 apr 2020
Regulatorisk

Den 17 april 2020 avslutades teckningstiden i Real Holding i Sverige AB:s (publ) ("Bolaget/"Real Holding") företrädesemission. Företrädesemissionen tecknades till ca 114 procent.

1
2
...
20
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.