Pressmeddelanden

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I REAL HOLDING I SVERIGE AB (PUBL)

Aktieägarna i Real Holding i Sverige AB (publ), org. nr. 556865-1680, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 19 juni 2019 klockan 10.00 i UMA Workspace, Blekholmstorget 30 i Stockholm.

Registrering och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 13 juni 2019.

- dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast torsdagen den 13 juni 2019; per post: Real Holding i Sverige AB (publ), Box 5008, 102 41 Stockholm, per telefon: +46 (0)70 824 75 90 eller per e-post: lars-olof.olsten@realfastigheter.se.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer och antal aktier som företräds. Aktieägare eller dennes ombud äger rätt att medtaga högst två biträden. Antalet biträden ska föranmälas på samma sätt som aktieägaren. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för bolagsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier
De aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i bolagsstämman. För att denna registrering ska vara införd i aktieboken torsdagen den 13 juni 2019 måste aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren genomför sådan registrering.

Ombud
De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid bolagsstämman ska till ombudet utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten bör insändas till ovanstående adress före bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via bolagets webbplats www.realholding.se samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Antal aktier och röster
Bolaget har vid tidpunkten för kallelsen 100 034 aktier av serie PREF 1 med ett röstvärde av 1, motsvarande 100 034 röster, 0 aktier av serie PREF 2, 3 525 000 aktier av serie STAM A med ett röstvärde av 10, motsvarande 35 250 000 röster och 235 081 833 aktier av serie STAM B med ett röstvärde av 3, motsvarande 705 245 499 röster. Således finns det totalt 238 706 867 aktier och totalt 740 595 533 röster i bolaget.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av minst en justeringsman
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Anförande av bolagets verkställande direktör
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut om:
  a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter till dessa
11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt eventuella suppleanter till dessa
13. Beslut om valberedningen
14. Beslut om emissionsbemyndigande
15. Årsstämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 9 b), beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att bolagets resultat för 2018 balanseras i ny räkning (och att årsstämman således inte ska besluta om någon utdelning).

Punkt 10, fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter till dessa
Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

Punkt 11, fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer
Valberedningen föreslår att styrelsearvoden ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 100 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna med undantag för styrelseledamöter som erhåller ersättning från bolaget för sitt operativa arbete i bolaget.

Arvode till revisor ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

Punkt 12, val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt eventuella suppleanter till dessa
Valberedningen återkommer med förslag till styrelseledamöter vilket kommer publiceras så snart färdigt förslag föreligger.

Valberedningen föreslår omval av revisor Johan Kaijser, Allians Revision och Redovisning AB.

Punkt 13, beslut om valberedningen
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att uppdra åt styrelseordföranden att, baserat på ägandet i bolaget i slutet av december månad 2019, sammankalla en valberedning om tre personer från var och en av de till röstetalet största aktieägarna i bolaget. Valberedningens ledamöter ska anslås på bolagets webplats senast tre månader före årsstämman. Om ägarförhållandena ändras väsentligt innan valberedningens uppdrag slutförts ska ändringarna kunna ske i valberedningens sammansättning.

Punkt 14, beslut om emissionsbemyndigande
Styrelsen föreslår att årsmötet bemyndigar styrelsen att, inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om emission av (i) stamaktier av serie B, (ii) konvertibler som berättigar till konvertering till stamaktier av serie B, och/eller (iii) teckningsoptioner som berättigar till teckning av stamaktier av serie B. Emissionerna ska ske mot kontant betalning, genom apport eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.

Aktieägares frågerätt
Aktieägare i bolaget har vid bolagsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen (dvs. den frågerätt som följer av 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen).

Majoritetskrav
För giltigt beslut av bolagsstämman enligt punkt 14 i dagordningen fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Tillgängliga handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse kommer finnas tillgängliga hos bolaget tre veckor innan årsstämman och sänds per post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även finnas tillgängliga på bolagets webplats www.realholding.se senast från och med nämnda tidpunkt.

Stockholm i maj 2019

Real Holding i Sverige AB (publ) Styrelsen

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 maj 2019 kl. 08,40 CET.

Kent Söderberg, VD
Telefon + 46 70 522 86 46
E-post: kent.soderberg@realfastigheter.se

Bengt Engström, styrelsens ordförande
Telefon +46 72 500 9444
E-post: bengtengstrom35@gmail.com

För ytterligare information: www.realholding.se

Om Real Holding i Sverige AB (publ)
Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Bengt Linden AB, Gremio Fastigheter AB och Kredrik Holding AB. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL B.

14 nov 2019
Regulatorisk

(Rättelse avser tidigare felaktig rubrik Q2 korrigerat till Q3 samt rubrik första kvartalet korigerat till tredje kvartalet.)

Real Holding AB Q3 driftnetto ökar även resultatet ökar.

Tredje kvartalet i korthet

 • Nettoomsättning: 12,1 Mkr (13,2)
 • Hyres- och serviceintäkter: 12,1 Mkr (13,2)
 • Driftnetto: 9,1 Mkr (8,7)
 • Rörelseresultat: 6,5 Mkr (6,9)
 • Resultat efter skatt: -1,5 Mkr (-41,0)
 • Resultat per aktie: -0,01 kr (-0,17)
26 sep 2019
Regulatorisk

REAL HOLDING BEGÄR FÖRLÄNGNING AV REKONSTRUKTION OCH ÖVERVÄGER ATT ANSÖKA OM OFFENTLIGT ACKORD STOCKHOLM

2 sep 2019
Regulatorisk

INLEDNING

I enlighet med pressmeddelanden den 9 och 12 juli 2019 har Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding") tillställt större långivare samt preferensaktieägare ett förslag till underhandsuppgörelse. I samband därmed föreslogs dessutom bl.a. en företrädesemission om 35 miljoner kr och en apportemission av industrifastighet varvid ett överskjutande värde om 50 mkr skulle tillkomma koncernen.
Sista svarsdag för underhandsförslaget var den 28 augusti 2019. Nedan följer en sammanfattning av utfallet av omröstningen bland berörda parter samt redogörelse för övriga frågor med anledning av förslaget.

26 aug 2019
Regulatorisk

Susanne Lundin har utsetts till CFO i Real Holding med start den 26 augusti 2019. Susanne har tidigare erfarenhet som ekonom, redovisningsekonom samt controller både som anställd och i egen regi.

23 aug 2019
Regulatorisk

FÖRTYDLIGANDE AV FÖRSLAG TILL UNDERHANDSUPGÖRELSE
STOCKHOLM (23 augusti 2019)

22 aug 2019
Regulatorisk

Real Holding AB Q2 intäkterna och driftnetto ökar även rörelseresultat ökar.

Kvartalet i korthet

 • Nettoomsättning: 12,0 Mkr (11,6)
 • Hyres- och serviceintäkter: 12,0 Mkr (11,6)
 • Driftnetto: 8,5 Mkr (6,9)
 • Rörelseresultat: 5,1 Mkr (2,1)
 • Resultat efter skatt: -1,7 Mkr (-9,7)
 • Resultat per aktie: -0,01 kr (-0,04)
12 jul 2019
Regulatorisk

Real Holding i Sverige AB (publ) har idag fredagen den 12 juli 2019 skickat ut samtyckes begären via sin agent Intertrust.

9 jul 2019
Regulatorisk

Real Holding i Sverige AB (publ) har idag tisdagen den 9 juli 2019 skickat ut ett förslag om underhandsuppgörelse.

1
2
...
17
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.