Pressmeddelanden

Delårsrapport Januari - Juni 2016

Kvartalet i korthet

 • Hyresintäkter under andra kvartalet 2016 ökade till 5,0 MSEK, jämfört med 0,1 MSEK under andra kvartalet 2015.
 • Nettoresultatet uppgick till 3,9 MSEK i Q2 2016, jämfört med -0,2 MSEK i Q2 2015. Resultatet kan till stor del tillskrivas orealiserade värdeförändringar om 8,9 MSEK på Bolagets fastighet i Karlskrona. 
 • Nettoresultatet per aktie uppgick till 0,33 SEK under andra kvartalet 2016, jämfört med -0,06 SEK under andra kvartalet 2015. Nettoresultatet per genomsnittligt antal aktier under perioden uppgick till 0,33 SEK, jämfört med -0,07 SEK under andra kvartalet 2015. 
 • Eget kapital, inklusive kvartalets nettoresultat och orealiserade värdeförändringar i fastigheterna uppgick till 88,4 MSEK vid utgången av Q2 2016, jämfört med 5,8 MSEK vid utgången av Q2 2015.
 • Eget kapital per aktie vid utgången av Q2 2016 uppgick till 7,52 SEK samt 7,56 SEK per genomsnittligt antal aktier under kvartalet. Vid utgången av Q2 2015 var eget kapital per aktie 1,62 SEK och 2,06 SEK per genomsnittligt antal aktier.
 • Marknadsvärdet av Bolagets fastighetsbestånd uppgick till 246,6 MSEK vid utgången av Q2 2016, jämfört med 5,0 MSEK vid utgången av Q2 2015.
 • Direktavkastningen på årsbasis för Bolagets fastighetsportföljen, exklusive värdet av byggrätter, uppgick till 7,52 procent per 30 juni 2016, jämfört med 6,12 procent per 30 juni 2015.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Notering av Bolagets B-aktie såväl som preferensaktien PREF1 på NGM Nordic MTF.
 • Bolaget tillträdde två fastigheter i Karlskrona, vilka inkluderar Bolagets första nybyggnadsprojekt omfattande minst 47 000 kvm byggrätter och cirka 500 nya lägenheter. En grundligt genomförd mark- och miljöundersökning under kvartalet har minskat osäkerheten kring markens kvalitet, vilket lett till ökat fastighetsvärde från tidigare 36,3 miljoner till 48 miljoner kronor.
 • Förvärv av ett nybyggnadsprojekt av bostäder i Skövde, uppgående till ca 4 500 kvadratmeter byggrätter - uppskattningsvis mellan 50-60 nya lägenheter.
 • Riktad emission av stamaktier av serie B om cirka 7,5 MSEK har genomförts.
 • Tidigare minoritetsintressen har upphört i och med förvärvet av resterande 49 % av aktierna i Real Samhällsfastigheter AB som tidigare ägts av annan part.

VD HAR ORDET
Kära aktieägare

Real Holding har passerat ytterligare milstolpar under det andra kvartalet. Bolaget uppvisar ett positivt resultat. Nettoresultatet uppgick till 3,9 miljoner, att jämföras med minus 11,5 miljoner under första kvartalet 2016. Bolagets huvudfokus ligger på tillväxt framförallt, men icke desto mindre är det glädjande att vår strategi börjar ge resultat.

Den viktigaste milstolpen under kvartalet nåddes i och med noteringen av Real Holdings stamaktier av serie B och preferensaktier av serie PREF1, på Nordic Growth Market Nordic MTF i april.

Stort steg framåt för Pottholmen
Vår fastighetsportfölj fortsatte också att växa under det andra kvartalet. Vi tillträdde två fastigheter i Karlskrona, varav den ena fastigheten består av tomtmark med byggrätter och som är Bolagets första förvärvade nybyggnadsprojekt. I Karlskrona arbetar vi på högvarv för att driva igenom en ny detaljplan som kommer innebära nybyggnation av minst 47 000 kvadratmeter, uteslutande bestående av bostäder. Vi räknar med att kunna bygga omkring 500 nya lägenheter i Karlskrona. Under kvartalet har vi tagit ett steg närmare den nya detaljplanen, genom att stora mark- och miljöundersökningar genomförts och flera alternativa byggnationsalternativ har utretts och diskuterats. I och med att mark- och miljöundersökningar genomförts, har en stor del av risken med markens kvalitet undanröjts, vilket lett till ökat fastighetsvärde. Vi är mycket exalterade över den fortsatta utvecklingen av Pottholmen under de kommande kvartalen och vi ser fram emot att så småningom se ett av Sveriges mest spännande bostadsprojekt realiseras.

Vidare förvärvade vi ett bostadsprojekt i Skövde, där detaljplanen redan är fastställd. Vi planerar där nybyggnation av cirka 4 500 kvadratmeter bostäder, med förväntad inflyttning under 2017.

På väg till lönsamhet
Efter kvartalets utgång förvärvade Real Holding bolaget Hägglundfastigheterna AB i en transaktion värd 180 miljoner kronor. Förvärvet av fastigheten Norrlungånger i Örnsköldsvik, innebär att Bolaget ökar fastighetsinnehavet med cirka 53 000 kvadratmeter industri-, lager och kontorsutrymmen. Förvärvet medför att Real Holdings hyresintäkter ökar med cirka 35 miljoner kronor, motsvarande en ökning om ungefär 150 procent jämfört med befintligt bestånd, samt att driftnettot ökar med ungefär 19-20 miljoner kronor, motsvarande en ökning om cirka 125-133 procent.

Vidare innebär förvärvet att Real Holding övergår till att bli ett vinstdrivande fastighetsbolag samt att vi börjar närma oss den kritiska volym som krävs för att leverera avkastning åt våra aktieägare. Dessutom kommer förvärvet att stärka Reals organisation genom att två av säljarna i affären blir delägare i Real och kommer att vara med och driva Bolaget framåt.

Vår 'in-house' expertis förstärks väsentligen
Real Holding har genomfört ett strategiskt viktigt förvärv, genom köpet av 89,75 procent av Efficax Sydfastgruppen AB (namnbyts till Real Sydfastgruppen AB). Sydfastgruppen är ett kommersiellt företag inom fastighetstjänster som erbjuder en lång rad olika tjänster som fastighetsförvaltning, ekonomisk- och administrativ förvaltning, projektledning för nybyggnationer och renoveringsprojekt, förvaltning av köpcenter och uthyrning. Med verksamhet över hela Sverige samt kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Huskvarna, Karlstad och Avesta har Sydfastgruppen bidragit till att öka värdet på sina kunders fastigheter under mer än 20 år.

Förvärvet innebär därmed att Real Holding säkerställer professionell förvaltning av befintligt fastighetsbestånd och av kommande fastighetsförvärv, samt maximerar möjligheten att förädla fastigheterna på bästa sätt. Vi är övertygade om att Sydfastgruppens expertis kommer att leda till successivt ökande fastighetsvärden av Real Holdings fastighetsportfölj samt att vi säkerställer möjligheten att kunna genomföra vår tillväxtplan på ett lyckosamt sätt. Vi är också glada att kunna presentera Claes Örtegren, som har varit förvaltningschef i Sydfastgruppen sedan 2012 och som är otroligt kompetent inom fastighetsförvaltning, som ny VD i Sydfastgruppen såväl som Fastighetschef och en viktig del av ledningsgruppen i Real Holding.

Vägen framåt
Som VD är jag mycket nöjd med de framsteg vi har tagit under det andra kvartalet samt med de förvärv vi kungjort efter utgången av andra kvartalet. I små men stadiga steg lägger vi grunden för att bygga en god fastighetsplattform. Vi har på allvar påbörjat vår resa mot att uppnå ett fastighetsbestånd om 2-3 miljarder kronor inom kommande två år och vi ser framtiden an med stor entusiasm.

Daniel Andersson
Real Holding
VD

Rapporten i sin helhet bifogas.

För ytterligare information:
Daniel Andersson, VD
Telefon: +46 76 001 44 50
E-post: da@realfastigheter.se

Bengt Engström, styrelseordförande
Telefon: +46 72 500 94 44
E-post: bengt.engstrom@realfastigheter.se

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2016 kl. 11.30 CET

Om Real Holding i Sverige AB (publ)
Real Holding är ett fastighetsbolag med tre affärsidéer. 1. Bygga hyreslägenheter som människor har råd att bo i 2. Renovera lägenheter som människor har råd att bo i efter renoveringen 3. Förvärva och förvalta kommersiella fastigheter med höga kassaflöden som skall generera resurserna som krävs för att bygga hyreslägenheter. Verksamheten bedrivs främst i Sveriges tillväxtorter. Största ägare i bolaget är Kvalitena AB (publ), Tuve Holding AB, LMK Forward AB och Bengt Linden. Mangold Fondkommission AB agerar som Bolagets mentor och Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF. B-aktien handlas under kortnamnet REAL MTF B och preferensaktien PREF1 handlas under kortnamnet REAL MTF PREF1.

9 nov 2016
Regulatorisk

KVARTALSRAPPORT 1 JANUARI TILL 30 SEPTEMBER

3 nov 2016
Regulatorisk

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") tillträdde den 21 oktober, som tidigare kommunicerats, samtliga aktier i fastighetsbolaget Hägglundsfastigheterna AB som äger fastigheten Norrlungånger 2:144 i Örnsköldsvik ("Örnsköldsvik").

21 okt 2016
Regulatorisk

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") har idag tillträtt aktierna i fastighetsbolaget Hägglundsfastigheterna AB som äger fastigheten Norrlungånger 2:144 i Örnsköldsvik ("Örnsköldsvik"). Fastigheten omfattar knappt 53 000 kvadratmeter industri-, lager och kontorsytor. Förvärvet innebär att Real Holdings hyresintäkter ökar med cirka 35 miljoner kronor, motsvarande en ökning om ungefär 150 % jämfört med befintligt bestånd samt att driftnettot ökar med ungefär 19-20 miljoner kronor, motsvarande en ökning om cirka 125-133 %. Största hyresgäst i fastigheten är BAE Systems, ett av världens största bolag inom försvarsindustrin. Fastighetens beläggningsgrad uppgår till 92 %, samt att ett befintligt kontrakt om motsvarande 13 % av totalytan ligger under omförhandling.

7 okt 2016
Regulatorisk

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") ingick den 23 augusti avtal om förvärv av samtliga aktier i fastighetsbolaget Hägglundsfastigheterna AB som äger fastigheten Norrlungånger 2:144 i Örnsköldsvik ("Örnsköldsvik"). Fastigheten omfattar knappt 53 000 kvadratmeter industri-, lager och kontorsytor. Tillträdet skulle enligt plan ske den 30 september, vilket förlängdes till den 7 oktober. Förlängningen till den 7 oktober visade sig dock inte tillräcklig, varför parterna överenskommit att skjuta ytterligare på tillträdet till senast den 31 oktober, med ambitionen att tillträda tidigare.

30 sep 2016
Regulatorisk

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") ingick den 23 augusti avtal om förvärv av samtliga aktier i fastighetsbolaget Hägglundsfastigheterna AB som äger fastigheten Norrlungånger 2:144 i Örnsköldsvik ("Örnsköldsvik"). Fastigheten omfattar knappt 53 000 kvadratmeter industri-, lager- och kontorsytor. Tillträdet skulle enligt plan ske den 30 september, men parterna har idag kommit överens om att tillträde istället skall ske den 7 oktober. Finansieringen är säkerställd.

1 sep 2016
Regulatory

INTERIM REPORT JANUARY 1st - JUNE 30th

The Second Quarter in Brief

 • Rental income in Q2 2016 increased to 5,0 MSEK in 2015, compared to 0,1 MSEK in Q2 2015
 • Net income amounted to 3,9 MSEK in Q2 2016, compared to -0,2 MSEK in Q2 2015. The result can primarily be attributed to unrealised value gains of 8,9 MSEK.
 • Earnings per share of 0,33 SEK in Q2 2016, compared to -0,06 SEK in Q2 2015. Earnings per average number of shares in the period amounted to 0,33 SEK, compared to -0,07 SEK in Q2 2015.
 • Equity capital, including the quarter's net income and unrealized value changes on properties, amounted to 88,4 MSEK at the end of Q2 2016, compared to 5,8 MSEK at the end of Q2 2015.
 • Equity per share at the end of Q2 2016 amounted to 7,52 SEK and 7,56 SEK per average number of shares in the quarter, compared to 1,62 SEK and 2,06 SEK respectively at the end of Q2 2015.
31 aug 2016
Regulatorisk

Kvartalet i korthet

 • Hyresintäkter under andra kvartalet 2016 ökade till 5,0 MSEK, jämfört med 0,1 MSEK under andra kvartalet 2015.
 • Nettoresultatet uppgick till 3,9 MSEK i Q2 2016, jämfört med -0,2 MSEK i Q2 2015. Resultatet kan till stor del tillskrivas orealiserade värdeförändringar om 8,9 MSEK på Bolagets fastighet i Karlskrona. 
 • Nettoresultatet per aktie uppgick till 0,33 SEK under andra kvartalet 2016, jämfört med -0,06 SEK under andra kvartalet 2015. Nettoresultatet per genomsnittligt antal aktier under perioden uppgick till 0,33 SEK, jämfört med -0,07 SEK under andra kvartalet 2015. 
 • Eget kapital, inklusive kvartalets nettoresultat och orealiserade värdeförändringar i fastigheterna uppgick till 88,4 MSEK vid utgången av Q2 2016, jämfört med 5,8 MSEK vid utgången av Q2 2015.
 • Eget kapital per aktie vid utgången av Q2 2016 uppgick till 7,52 SEK samt 7,56 SEK per genomsnittligt antal aktier under kvartalet. Vid utgången av Q2 2015 var eget kapital per aktie 1,62 SEK och 2,06 SEK per genomsnittligt antal aktier.
 • Marknadsvärdet av Bolagets fastighetsbestånd uppgick till 246,6 MSEK vid utgången av Q2 2016, jämfört med 5,0 MSEK vid utgången av Q2 2015.
 • Direktavkastningen på årsbasis för Bolagets fastighetsportföljen, exklusive värdet av byggrätter, uppgick till 7,52 procent per 30 juni 2016, jämfört med 6,12 procent per 30 juni 2015.
23 aug 2016
Regulatorisk

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i fastighetsbolaget Hägglundsfastigheterna AB som äger fastigheten Norrlungånger 2:144 i Örnsköldsvik ("Örnsköldsvik"). Fastigheten omfattar knappt 53 000 kvadratmeter industri-, lager och kontorsytor.

15 aug 2016
Regulatorisk

Real Holding tillsätter Claes Örtegren som ny VD i Sydfastgruppen samt som nyckelperson i Real Holdings ledningsgrupp Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") har tillsatt Claes Örtegren som ny VD i det nyförvärvade förvaltningsbolaget Efficax Sydfastgruppen AB ("Sydfastgruppen"). Claes Örtegren tillträder tjänsten omgående. Vidare kommer Claes att ingå i Real Holdings ledningsgrupp och vara delaktig vid beslut om kommande förvärv och fastighetsprojekt. Claes har mångårig erfarenhet av fastighetsförvaltning och har varit förvaltningschef för flera förvaltningsbolag, samt har god insyn i Sydfastgruppens verksamhet då Claes varit förvaltningschef i Sydfastgruppen sedan 2012.

<<
1
...
13
14
15
16
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.