Pressmeddelanden

Delårsrapport Jan-Sept 2018

De viktiga nyckeltalen fortsätter förbättras

Substantiella ökningar av såväl driftnetto och rörelseresultat trots minskad nettoomsättning är ett tydligt bevis för bolagets strategi att renodla beståndet gett resultat.

Perioden i korthet

Perioden i siffror

Januari-september 2018

Januari - september 2017

Nettoomsättning (Mkr)  

33,1

36,4

Hyres- och serviceintäkter för perioden (Mkr)  

32,0

28,5

Driftnettot (Mkr)  

20,5

15,7

Rörelseresultat (Mkr)  

11,8

1,4

Resultat efter skatt (Mkr)  

-27,7

-79,2

Resultat per aktie (kr)

-0,12

-4,96

Eget kapital per 30 september (Mkr)  

59,0

40,1

Eget kapital per aktie den 30 september (kr)

0,25

2,51

Totalt antal aktier

236 116 509

15 966 502

Varav B-aktier upptagna till handel

232 488 233

12 056 817

Värdering av koncernens fastighetsbestånd vid utgången av 30 september (Mkr)

443,8

259,3

Viktiga händelser under och efter periodens slut

  • I juli 2018 tecknade Real Holding ett tioårigt hyresavtal med Socialförvaltningen i Gislaved om ett totalt hyresvärde på 18 Mkr.
  • Efter rapportperiodens utgång har ett emissionserbjudande till preferensaktieägarna riktats vilket innebär att för varje preferensaktie erbjuds 800 stycken B-aktier. Bolaget har även ansökt om att få avlista preferensaktien från marknadsplatsen NGM MTF Nordic.
  • Efter rapportperiodens utgång har 16 Mkr refinansierats. Refinansieringen innebär en räntebesparing om ca 1,4 Mkr per år.
  • Karlskrona kommuns ändrade inriktning har inneburit osäkerhet i markanvändning och exploateringstal av Pottholmen vilket resulterat i en värderegelring till 23 Mkr som i sin tur ger en nettonedskrivning om 28,9 Mkr.

Kvartalet i korthet

Kvartalet i siffror

Juli- september 2018

Juli - september 2017

Nettoomsättning (Mkr)  

13,2

9,0

Hyres- och serviceintäkter för perioden (Mkr)  

12,2

6,5

Driftnettot (Mkr)  

9,6

4,8

Rörelseresultat (Mkr)  

6,9

1,9

Resultat efter skatt (Mkr)  

-41,0

-3,9

Resultat per aktie (kr) 

-0,17

-0,24

Eget kapital per 30 september (Mkr)  

59,0

40,1

Eget kapital per aktie den 30 september (kr)

0,25

2,51

Totalt antal aktier

236 116 509

15 966 502

Varav B-aktier upptagna till handel

232 488 233

12 056 817

Värdering av koncernens fastighetsbestånd vid utgången av 30 september (Mkr)

443,8

259,3

 

Det är mycket glädjande att få redovisa ytterligare en rapport och ett kvartal med väsentligt förbättrat drifnetto och rörelseresultat.  Driftnettot ökade med 30 % jämfört med samma period föregående år. Detta är en effekt av ett fokuserat förvaltningsarbete som lett till både minskade vakanser, ökade hyresnivåer i flera fastigheter samt sänkta driftskostnader. Detta avspelar sig också i ett rörelseresultat som är 10 Mkr (+800%) bättre än motsvarande period föregående år.

Vi har tidigare indikerat att det finns förbättrings- och förädlingspotential i vårt bestånd och även om vi nu realiserat en del av detta finns det ytterligare möjligheter som kommer fortsatta ge positiva effekter. Teamet arbetar oförtrutet med att realisera underliggande värden i så väl det stora som det lilla genom proaktiv hyresgästbearbetning, ett åtgärdsbatteri som löpande kommer fortsätta sänka våra driftskostnader till att driva värdehöjande åtgärder som möjliga tillbyggnader, avstyckningar och detaljplaneändringar.

Min och styrelsen bedömning är att vi nu är i slutfasen av vår turn-around. Vi har lyckats förbättra samtliga viktiga nyckeltal men redovisar även denna period ett negativt resultat efter skatt, dock betydligt bättre än motsvarande period föregående år. Det negativa resulatet beror främst på värdereglering av våra fastigheter. Givet den något oroliga period vi varit inne i har vi beställt nya värderingar för att säkerställa att vi har korrekta värderingar på samtliga fastigheter och det återspeglas nu i resultatet. Några fastigheter bedöms ha ett högre värde och några ett lägre värde sedan föregående rapport. Den stora nedskrivningen och förlusten vi nu redovisar härrör huviúdsakligen från Pottholmen.

Karlskrona kommun har i planarbetet valt gå fram med en ny sträckning av infartsleden till Karlskrona stad, vilket inverkar negativt på Reals tomts utvecklingsbarhet och därmed värde. En sammanvägd bedömning gör att vi nu valt att justera ner värdet till 23 Mkr som i sin tur ger en nettonedskrivning om 28,9 Mkr.

Detta projekt har länge varit en stor del av Reals verksamhet i arbetsinsats och projektet har kantats av såväl stora osäkerheter som stora kostnader för bolaget. Fastigheten kommer därför att säljas. Utan nedskrivningen av Pottholmen hade bolagets resultat efter skatt för 9 månadsperioden uppgått till +1,2 MSEK. Genom att avyttra Pottholmen förbättrar vi dessutom kassaflödet för koncernen med 4,5 MSEK på årsbasis.

Vi kan konstatera att den strategi vi lagt med ett tydligt fokus på kommersiella fastigheter med en underliggande utvecklingspotential i tillväxtorter har fortsatt god marknadspotential och det är inom detta segmentet vi nu skall skapa lönsam tillväxt genom fortsatt förädling av vårt bestånd och genom förvärv.

Stockholm den 14 november 2018

Anna Weiner Jiffer, tf VD Real Holding AB

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 november 2018 kl. 08:00 CET

Rapporten kan läsas och laddas ner i sin helhet från hemsidan. http://investor.realholding.se/finansiella-rapporter/ 

För ytterligare information: www.realholding.se

Anna Weiner Jiffer, tf VD                  
Telefon: +46 70 681 61 50
E-post: anna.weiner.jiffer@realfastigheter.se  

Lars-Olof Olsten, CFO
Telefon: +46 70 824 75 90
E-post: lars-olof.olsten@realfastigheter.se 

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Gremio Fastigheter AB, Abelco Investment group AB, Kredrik Holding AB och Bengt Linden. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL MTF B.

21 feb 2019
Regulatorisk

På begäran av Real Holding har kallelse till skriftligt beslutsförfarande utfärdats där Real Holding efterfrågar obligationsinnehavarnas godkännande till räntebetalnings- och amorteringsfrihet fram till och med den 31 maj 2019

20 feb 2019
Regulatorisk

Substantiella ökningar av såväl driftnetto och rörelseresultat trots minskad nettoomsättning är ett tydligt bevis för bolagets strategi att renodla beståndet gett resultat. Det negativa finansnettot är dock en fortsatt utmaning, trots förbättringar.

12 feb 2019
Regulatorisk

Styrelsen i Real Holding i Sverige AB (publ) ("Bolaget") har idag anlitat JOOL Markets AS ("JOOL") för att bistå med en rekapitalisering av Bolaget i syfte att skapa en sundare finansiell struktur i Bolaget. Målsättningen med rekapitaliseringen är att uppnå en lägre belåningsgrad och snittränta än vad Bolaget har idag. På detta sätt kan ett positivt kassaflöde och en möjlighet för Bolaget att utvecklas på lång sikt skapas.

12 feb 2019
Regulatorisk

Styrelsen i Real Holding i Sverige AB (publ) ("Bolaget") har idag kallat till extra bolagsstämma. Bolagsstämman skall hållas den 15 mars 2019 och enligt styrelsens förslag skall beslut fattas om bl.a. en företrädesemission för att stärka Bolagets egna kapital enligt de huvudsakliga villkor som beskrivs nedan. Kallelse i sin helhet finns att tillgå på Bolagets hemsida och bilagt detta dokument.

4 feb 2019
Regulatorisk

Till ny VD i Real Holding har utsetts Kent Söderberg med början idag den 4 februari 2019. Han har en tidigare erfarenhet som VD för bolag inom olika branscher och har drivit ett eget fastighetsbolag sedan 2012.

28 jan 2019
Regulatorisk

För att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan den operativa ledningen och styrelsen har Anna Weiner Jiffer valt att lämna styrelsen, men kvarstår tillsvidare som tf VD för Real Holding.

18 jan 2019
Regulatorisk

Styrelsen i Real Holding har beslutat att ställa in den extra bolagsstämman som ska hållas den 25 januari 2019.

10 jan 2019

I enlighet med beslut på bolagsstämman den 8 maj 2018 för Real Holding i Sverige AB (publ) har en valberedning utsetts med ledamöter från de tre till röstetalet största ägarna per slutet av december 2018, Gremio Fastigheter AB, Abelco Investment Group AB samt Bengt Linden via bolag. Styrelseordförande Bengt Engström är sammankallande.

1
2
...
14
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.