Pressmeddelanden

Borgenärsbrev från Real Holding

Som en del i rekonstruktionsprocessen för Real Holding i Sverige AB (publ) ("Bolaget") har rekonstruktören, advokat Lars Eric Gustafsson, tillställt Bolagets fordringsägare ett borgenärsbrev i enlighet med 2 kap. 13 § lag (1996:764) om företagsrekonstruktion. Till borgenärsbrevet bifogas en icke granskad resultaträkning för perioden 1 januari 2019 till 28 februari 2019 samt balansräkning per sistnämnda datum. Vidare biläggs den tidigare offentliggjorda preliminära årsredovisningen för Bolagets räkenskapsår 2018. Dessa presenteras som ett led i den reglerade processen för rekonstruktionen.
Skrivelsen med dess bilagor finns även att tillgå på Bolagets hemsida. Real Holding i Sverige AB (publ) meddelade via pressmeddelande den 27 mars 2019 att Bolaget inträtt i rekonstruktion.

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 april 2019 kl. 08.30 CET.

Stockholm den 1 april 2019

Styrelsen i Real Holding i Sverige AB (publ)

Bengt Engström, styrelsens ordförande
Telefon +46 72 500 9444
E-post: bengtengstrom35@gmail.com 

Michael Derk, styrelseledamot
Telefon + 46 73 387 1802
E-post: michael@derk.se 

Om Real Holding i Sverige AB (publ)
Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Bengt Linden AB, Gremio Fastigheter AB och Kredrik Holding AB. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL  B.

11 apr 2019
Regulatorisk

Inför borgenärssammanträdet den 12 april 2019 har en preliminär rekonstruktionsplan skickats ut till bolagets borgenärer genom email samt i brevform.

2 apr 2019
Regulatorisk

Mats Jämterud lämnar styrelsen i Real Holding på egen begäran.

1 apr 2019
Regulatorisk
27 mar 2019
Regulatorisk

Real Holding AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") meddelar att Bolagets styrelse idag har ansökt om företagsrekonstruktion vid Stockholms tingsrätt. Beslutet har föranletts av likviditetsbrist och en rekonstruktion bedöms vara nödvändig för att ge Bolaget erforderlig tid att förhandla med långivare i syfte att skapa en långsiktig hållbar kapitalstruktur samt genomföra eventuella operativa och organisatoriska förändringar. Tidigare lämnade finansiella mål för 2019 kvarstår ej.

21 mar 2019
Regulatorisk

Real Holding i Sverige AB:s (publ) har erhållit anstånd med betalning av ränta och amortering på obligationslånet fram till 31 maj 2019. Då mer än hälften av obligationsinnehavarna svarat på det skriftliga beslutsförfarandet och erforderlig andel av dessa godkänt anståndet är således anståndet beviljat.

<<
1
2
3
...
16
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.