Pressmeddelanden

11 maj 2017
Regulatorisk

Aktieägarna i Real Holding i Sverige AB (publ), org. nr. 556865-1680 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 29 maj 2017 klockan 11:00 i Advokatfirma DLA Piper Sweden KB:s lokaler på Kungsgatan 9 i Stockholm.

3 maj 2017
Regulatorisk

Real Holdings tillträde av fastigheten i Tranås skjuts till den 31 augusti Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") har tidigare ingått avtal om att förvärva aktierna i fastighetsbolaget Fastighets AB Kompaniet 3, som äger fastigheten Kompaniet 4 i Tranås kommun. Tillträde skulle ske senast den 2 maj eller annan dag som parterna överenskommer.

24 apr 2017
Regulatorisk

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") ämnar inom kort att kalla till en extra bolagsstämma för att besluta om en riktad kvittningsemission till vissa fordringshavare till Bolaget. Samtliga styrelseledamöter har fordringar på Real Holding avseende styrelsearvoden som inte erlagts kontant, varpå styrelsen till bolagsstämman avser föreslå att kvitta sina fordringar till B-aktier i Bolaget. Vidare har Bolaget efter försäljning av koncernens fastighet i Bromma, kvarvarande skulder till Michael Derk (via bolag) samt Fredrik Högbom (via bolag) uppgående till knappt 3 miljoner respektive 1,5 miljoner kronor. Även dessa skulder föreslås kvittas mot B-aktier i Real Holding.

24 apr 2017
Regulatorisk

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") har idag ingått avtal om att sälja koncernens fastighet Snigelhuset 4 i Bromma, genom försäljning av samtliga aktier i Real Fastigheter Alvik AB. Köpare är Michael Derk via bolag, aktieägare i Real Holding.

7 apr 2017
Regulatorisk

Styrelsen och CFO i Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") har idag förvärvat aktier av största ägaren och styrelseledamoten Bengt Linden. Styrelseledamöterna Bengt Engström (styrelseordförande) har förvärvat 100 000 stycken A-aktier samt Lennart Molvin (ledamot) och Peter Karlsten (ledamot) har vardera förvärvat 80 000 stycken A-aktier av Bengt Linden. Bolagets CFO Kennet Lundberg har förvärvat 70 000 stycken A-aktier.

17 feb 2017

FINANCIAL REPORT FOR THE FISCAL YEAR JANUARY 1 - DECEMBER 31, 2016

The Fiscal Year in Brief:

 • Rental income increased to 26 million Swedish kronor in 2016 from 2.4 million in 2015.
 • Net profit amounted to -16.5 million, compared with SEK -27 million for 2015. The result is primarily attributable to the costs of share / bond issues and financing- and acquisition costs.
 • Cash flow for the year amounted to SEK -84.4 million, mainly attributable to the repayment of a bridge loan amounting to approximately 200 million.
 • The Company's equity as of the closing date amounts to 116.2 million, corresponding to 8.34 SEK per share and 10.78 SEK per average number of shares during the year.
 • The Company's total assets increased to 518.9 million at year-end 2016 from 358.7 million in 2015.
15 feb 2017
Regulatorisk

Finansiell utveckling i korthet

 • Nettoomsättningen ökade från till 26 MSEK från 2,4 MSEK för 2015.
 • Årets resultat uppgick till -16,5 MSEK jämfört med -27 MSEK för 2015. Resultatet kan främst hänföras till kostnader för emissioner samt finansierings- och förvärvskostnader.
 • Kassaflödet under året uppgick till -84,4 MSEK, vilket främst kan härledas till återbetalning av en bryggfinansiering uppgående till cirka 200 MSEK.
 • Bolagets eget kapital uppgick per bokslutsdagen till 116,2 MSEK, motsvarande 8,34 SEK per aktie och 10,78 SEK per genomsnittligt antal aktier.
 • Bolagets balansomslutning har ökat till 518,9 MSEK, från 358,7 MSEK för 2015.
30 dec 2016
Regulatorisk

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i fastighetsbolaget Fastighets AB Kompaniet 3 som äger fastigheten Kompaniet 4 i Tranås ("Tranås"). Fastigheten omfattar knappt 35 000 kvadratmeter industri-, lager- och kontorsytor och har under de senaste åren genomgått stora renoveringsarbeten och fastigheten är därmed i hög standard. Fastigheten är fullt uthyrd och den genomsnittliga intäktsviktade avtalslängden för hyreskontrakten uppgår till nästan 13 år. Största hyresgäst i fastigheten är EFG European Furniture Group och övriga ytor förhyrs av Tranås kommun som bedriver utbildningsverksamhet i fastigheten, samt Weekday Brands AB som ingår i Hennes & Mauritz koncernen. Hyresintäkterna för fastigheten uppgår till drygt 20 miljoner och driftnettot beräknas uppgå till cirka 16 miljoner.

10 nov 2016
Regulatory

FINANCIAL REPORT FOR THE THIRD QUARTER JULY 1st - SEPTEMBER 30th

Third Quarter in Brief:

 • Rental income in the third quarter of 2016 increased to 5.4 million Swedish kronor, compared to 0.1 million in the third quarter of 2015.
 • The interest coverage ratio in the third quarter is positive for the first time at 0.40.
 • Net profit amounted to SEK 3.0 million in the third quarter, compared with SEK -0.8 million in the third quarter of 2015. The result includes unrealized value changes in of SEK 8 million and accounting of prepaid expenses of -4.9 million.
 • Net income per share and per average number of shares during the period amounted to 0.26 SEK.
 • Shareholders' equity, including the quarter's net income and unrealized value changes on properties amounted to 90.2 million at the end of the period, corresponding to 7.67 SEK per share.
9 nov 2016
Regulatorisk

KVARTALSRAPPORT 1 JANUARI TILL 30 SEPTEMBER

<<
1
...
12
13
14
15
...
19
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.