Obligationerna

Utgivningsdag var den 18 december 2015. Det sammanlagda beloppet av obligationslånet uppgår till SEK trehundra miljoner (300 000 000), varav sextiofem miljoner (65 000 000) har emitterats hittills, och representeras av Obligationer, vardera med ett nominellt belopp om SEK tio tusen (10 000)

Obligationerna utgör ej efterställda, direkta, ovillkorade och säkerställda förpliktelser för bolaget.

Obligationerna är fritt överlåtbara.

Emittent och verksamhet

Emittent är Real Holding i Sverige AB (publ).

Real Holding är ett fastighetsbolag med tre affärsidéer.
1. Bygga hyreslägenheter som människor har råd att bo i
2. Renovera lägenheter som människor har råd att bo i efter renoveringen
3. Förvärva och förvalta kommersiella fastigheter med höga kassaflöden som skall generera resurserna som krävs för att bygga hyreslägenheter.

Emissionsinstitut

Mangold Fondkommission AB, org. nr. 556585-1267, är finansiell rådgivare till bolaget och emissionsinstitut.

Agent

Intertrust CN (Sweden) AB, org. nr. 556625-5476

Lånebelopp och antal värdepapper

Lånebeloppet uppgår till högst 300MSEK.

Maximalt antal värdepapper, 30 000 stycken.

Handelsinformation

ISIN-kod: SE0007280383

Bolagets obligationer är noterade på NDX Sweden. Första handelsdagen ägde rum 30 juni 2016.

Sista dag för handel med Obligationerna är den 12 december 2018.

Kort sammanfattning av villkoren:

Ränta:

8,5% per år.

Ränteförfallo-dagar:

30 mars, 30 juni, 30 september och 30 december varje år. Den första räntebetalningsdagen kommer att ske den 30 mars 2016 och den sista 21 december 2018.

Amortering:

Under obligationens löptid kommer ingen amortering att göras

Återbetalnings-
dag:

21 december 2018

Användande av emissionslikvid:

65MSEK av emissionslikviden har använts för att delåterbetala tidigare upptagen bryggfinansiering om 200MSEK som använts för att förvärva fastigheter. Resterande del av obligationsemissionen är avsedd att användas för ytterligare fastighetsförvärv.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.