Emissionerna

Real Holding har sedan några månader tillbaka inlett ett genomgripande omstruktureringsarbete. Bolaget äger fastigheter som genererar bra avkastning men har sedan starten byggts på en ofördelaktig finansieringsstruktur, präglad av höga räntekostnader, korta löptider och hög belåningsgrad. Detta åtgärdas nu i en kraftfull ”turn-around” av hela verksamheten.

Den kompetensförstärkta styrelsen och den helt nya ledningen har i nära samarbete med de nya huvudägarna arbetat intensivt med bolagets nya strategi och renodlingen av bolagets fastighetsbestånd. Vi kan redan börja se bättre resultat i form av kostnadsbesparingar. Positiva kassaflöden förväntas inträda redan under 2018.

Vår ambition är att Real Holding 2.0 snabbt skall bli ett välskött, växande och lönsamt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i välmående tillväxtorter. Vi fokuserar på orter med ett diversifierat näringsliv och låg konjunkturkänslighet och eftersom de stora fastighetsbolagen främst inriktat sig på storstäderna finns det många fina fastighetsaffärer att göra. Samtliga fastigheter skall förvärvstidpunkten innehålla en underliggande utvecklingspotential där vi genom aktivt projekt- och förvaltningsarbete skall kunna realisera varje enskild fastighets värdetillväxt. Fullt utvecklade förvaltningsfastigheter skall avyttras när gynnsamma förutsättningar för detta råder, och i syfte att frigöra kapital för att fortsätta investera och växa.De två emissioner vi nu genomför är oerhört viktiga för att bolaget skall kunna genomföra en genomgripande refinansiering av bolagets lån för att kunna minska bolagets upplåningskostnader och skapa en sund balansräkning som vi kan bygga från. Med större eget kapital i Real Holding kan avkastningen från de befintliga fastigheterna förbättras, och nya fastigheter med goda hyresavtal kan tillträdas. Då emissionen till största delen är garanterad av våra huvudägare så ser jag fram emot att inom kort även kunna påbörja bolagets tillväxtresa.

I de prospekt som upprättats av styrelsen framgår all information om hur teckningen skall gå till. Vi ber dig noga studera dessa anvisningar, och hälsar både befintliga och tillkommande aktieägare välkomna inför nästa fas i utvecklingen av Real Holding.

Med vänliga hälsningar,
Anna Weiner Jiffer
Verkställande Direktör

Teckningsperiod

Teckningsperiod och acceptperiod pågår 20 november - 8 december 2017.

Ladda ned och teckna

 
Inlösen av preferensaktier

Du kan fortfarande lösa in dina Preferensaktier! Denna använder du för inlösen av preferensaktier. Även försenade teckningssedlar kommer behandlas.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.