Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma den 2 mars 2020, kl 10.00

Aktieägarna i Real Holding i Sverige AB kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 2 mars 2020 klockan 10.00 i UMA Workspace, Blekholmstorget 30 F i Stockholm.

Kallelsen till extra bolagsstämma

Pressmeddelande om kallelsen

Fullmakt

Styrelsens redogörelse för närståendetransaktion

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.