Aktien

Antal aktier och aktiekapital

Enligt Real Holdings bolagsordning ska det emitterade aktiekapitalet utgöra lägst 13 570 000 och högst 54 280 000 kronor. Antalet utestående aktier ska vara lägst 118 000 000 och högst 472 000 000. Bolagets aktier kan ges ut i fyra aktieslag, stamaktier av serie A, stamaktier av serie B, preferensaktier av serie PREF1 och preferensaktier av serie PREF2, samtliga med ett kvotvärde om två (0,115) kronor. Vid tidpunkten 30 september 2018 uppgår antalet aktier till totalt 236 116 509, bestående av 3 525 000 stamaktier av serie A och 232 488 234 stamaktier av serie B samt 103 276 preferensaktier. Bolagets aktiekapital uppgår till 29 457 448,00 kronor. Stamaktier av serie A berättigar innehavaren till tio (10) röster per aktie och stamaktier av serie B berättigar innehavande till tre (3) röster per aktie. Varje aktieslag kan utges till högst 100 procent av aktiekapitalet. Aktierna har emitterats enligt svensk lag och är denominerade i svenska kronor.

Samtliga uppemitterade aktier är fullt betalda. Bolaget är och har inte varit föremål för ett offentligt uppköpserbjudande eller dylikt. Aktierna är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet

Ägarstruktur per den 2018-10-22

Namn A-aktier B-aktier Preferensaktier Andel kapital Andel röster
Bengt Linden, privat och bolag 1 120 000 26 719 755 0 11,79% 12,47%
Gremio Fastigheter AB 1 410 000 25 641 104 0 11,46% 12,42%
Abelco Investment Group AB 0 22 688 758 0 9,61% 9,29%
Kredrik Holding AB 0 20 775 573 0 8,80% 8,51%
Erik Hemberg Fastighets AB 0 7 200 000 0 3,05% 2,95%
Jool Invest AB 0 7 073 582 0 3,00% 2,90%
Nordnet Pensionsförsäkring  0 6 880 309 1 263 2,91% 2,82%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 0 6 811 694 2 743 2,89% 2,79%
Lars Jeppson 0 6 710 080 16 296 2,85% 2,75%
Klenoden i Anviken AB 0 6 713 333 0 2,84% 2,75%
Övriga aktieägare 995 000 95 274 045 82 974 40,81% 40,37%
Summa 3 525 000 232 488 233 103 276 100,00% 100,00%

Handel

Real Holdings B-aktie

Från och med den 21 april 2016 handlas Real Holdings B-aktie på Nordic MTF.

Kortnamn: REAL MTF B
ISIN-kod: SE0007922885

Real Holdings preferensaktie

Från och med den 29 april 2016 handlas Real Holdings preferensaktie på Nordic MTF. Notera att preferensaktierna ska avlistas och därmed inte kan handlas från och med den 12 december 2018.

Kortnamn: REAL MTF PREF1
ISIN-kod: SE0007922893

Utdelning och utdelningspolicy

Preferensaktier av serie PREF1 har enligt bolagsordningen företrädesrätt framför stamaktierna till en årlig utdelning om 20,0 kronor per år med kvartalsvis utbetalning om 5,0 kronor per preferensaktie. Preferensaktier av serie PREF2 har enligt bolagsordningen företrädesrätt framför stamaktierna till en årlig utdelning om 10 kronor per år med kvartalsvis utbetalning om 2,50 kronor per preferensaktie. Bolaget har inte emitterat några preferensaktier av serie PREF2.

För det fall utdelning på preferensaktier inte sker, reserveras ej genomförd utdelning som en skuld i Bolagets balansräkning och räknas upp med en årlig ränta om 12 % för PREF1 och med 5 % för PREF2. Vid nästa utdelningstillfälle kommer hela det upplupna och ej utbetalda utdelningen att delas ut till aktieinnehavarna på avstämningsdagen.

Styrelsen föreslog att årsstämman skulle besluta om att utdelning ej skulle ske. Detta mot bakgrund av den klausul i befintliga obligationsvillkor som förbjuder Bolaget att lämna utdelning för närvarande. Så snart villkoren för utdelning uppfylls kommer styrelsen att kalla till extra bolagsstämma för att besluta om eventuell utdelning. Villkoren stipulerar att Bolagets räntetäckningsgrad måste uppgå till minst 1,25 under fyra sammanhängande kvartal för att utdelning skall anses tillåten enligt obligationsvillkoren.

Enligt Real Holdings utdelningspolicy ska styrelsen årligen pröva möjligheten till vinstutdelning. I övervägandet om framtida utdelning kommer styrelsen att beakta flera faktorer, bland annat Real Holdings verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning, aktuellt och förväntat likviditetsbehov, expansionsplaner, avtalsmässiga begränsningar och andra faktorer.

Eventuell utdelning beslutas av bolagsstämma efter förslag från styrelsen. Rätt till utdelning tillfaller den som vid av bolagsstämman fastställd avstämningsdag är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Bolagets samtliga aktier berättigar till utdelning. Bolagets preferensaktier har dock, enligt Bolagets bolagsordning, företrädesrätt till utdelning om bolagsstämman beslutar om utdelning. Preferensaktier av serie PREF1 har företrädesrätt till utdelning om 20 kronor per år. Preferensaktier av serie PREF2 (som dock inte finns utgivna) har företrädesrätt till utdelning om 10 kronor per år. Det finns inga garantier för att det för ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om någon utdelning i Bolaget.

I samband med nyemissionen 2017 inlöstes 73 % av preferensaktierna. Antalet utestående preferensaktier uppgår till 103 276 vilka är skuldförda till ett belopp om 4,2 MSEK per den 31 mars 2018.

Bemyndiganden

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma och inom ramen för bolagsordningens gränser, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Ökning av antalet aktier genom emission med stöd av bemyndigandet får inte ske till mer än sextio (60) procent av bolagsordningens lägsta gräns för antalet aktier.

Aktiebaserade Incitamentsprogram

Det finns inga aktiebaserade incitamentsprogram i Real Holding.

Teckningsoptioner

Det finns inga utfärdade teckningsoptioner i Real Holding.

Konvertibla skuldebrev

Det finns inga utfärdade konvertibla skuldebrev i Real Holding.

Lock-up avtal

Det finns inga utfärdade Lock-up avtal idag.

NGM Nordic MTF

NGM Nordic MTF är Nordic Growth Markets lista för handel i icke börsnoterade aktier. En investerare bör ha i åtanke att aktier som handlas på NGM Nordic MTF inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag. På NGM Nordic MTF gäller således inte lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument, lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (IFRS). Däremot gäller kollegiet för Svensk Bolagsstyrnings “Takeoverregler för vissa handelsplattformar“. Dessutom gäller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordningen).

Mentor

Bolagets Mentor är Eminova Fondkommission.

Eminova Fondkommission AB
Tel: 08-684 211 00

 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.