Aktien

Antal aktier och aktiekapital

Enligt Real Holdings bolagsordning ska det emitterade aktiekapitalet utgöra lägst 13 570 000 och högst 54 280 000 kronor. Antalet utestående aktier ska vara lägst 118 000 000 och högst 472 000 000. Bolagets aktier kan ges ut i fyra aktieslag, stamaktier av serie A, stamaktier av serie B, preferensaktier (sista handelsdag på NGM Nordic SME kom att bli den 12 december 2018) av serie PREF1 och preferensaktier av serie PREF2, samtliga med ett kvotvärde om två (0,115) kronor. Vid tidpunkten 31 december 2019 uppgår antalet aktier till totalt 238 706 867, bestående av 3 525 000 stamaktier av serie A och 235 081 833 stamaktier av serie B samt 100 034 preferensaktier. Bolagets aktiekapital uppgår till 27 451 289,705 kronor. Stamaktier av serie A berättigar innehavaren till tio (10) röster per aktie och stamaktier av serie B berättigar innehavande till tre (3) röster per aktie. Varje aktieslag kan utges till högst 100 procent av aktiekapitalet. Aktierna har emitterats enligt svensk lag och är denominerade i svenska kronor.

Samtliga uppemitterade aktier är fullt betalda. Bolaget är och har inte varit föremål för ett offentligt uppköpserbjudande eller dylikt. Aktierna är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet

Ägarstruktur per den 2019-12-31.
Källa: Euroclear.

Namn A-aktier B-aktier Preferensaktier Andel kapital Andel röster
Bengt Linden, privat och bolag 1 120 000 26 719 755 0 11,66% 12,34%
Gremio Fastigheter AB 1 410 000 25 641 104 0 11,33% 12,29%
Michael Derk privat och bolag 589 500 20 775 573 0 8,95% 9,21%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 0 9 679 430 0 4,05% 3,92%
Erik Hemberg Fastighets AB 0 7 200 000 0 3,02% 2,92%
Jool Invest AB 0 7 073 582 0 2,96% 2,87%
Klenoden i Anviken AB 0 6 713 333 0 2,81% 2,72%
Olof Sören Maxén 0 6 613 940 1 015 2,77% 2,68%
HKG Holding A/S 0 6 209 698 0 2,60% 2,52%
Mikael Hagernäs 0 4 745 598 0 1,99% 1,92%
Övriga 850 aktieägare  405 500 113 709 820 99 019 47,85% 46,62%
Summa 3 525 000 235 081 832 100 034 100,00% 100,00%

Handel

Real Holdings B-aktie

Från och med den 21 april 2016 handlas Real Holdings B-aktie på Nordic SME.

Kortnamn: REAL B
ISIN-kod: SE0007922885

Real Holdings preferensaktie

Från och med den 29 april 2016 till och med den 12 december 2018 handlades Real Holdings preferensaktie på Nordic SME (då Nordic MTF). Idag förekommer ingen organiserad handel med preferensaktierna.

Kortnamn: REAL MTF PREF1
ISIN-kod: SE0007922893

Utdelning och utdelningspolicy

Preferensaktier av serie PREF1 har enligt bolagsordningen företrädesrätt framför stamaktierna till en årlig utdelning om 20,0 kronor per år med kvartalsvis utbetalning om 5,0 kronor per preferensaktie. Preferensaktier av serie PREF2 har enligt bolagsordningen företrädesrätt framför stamaktierna till en årlig utdelning om 10 kronor per år med kvartalsvis utbetalning om 2,50 kronor per preferensaktie. Bolaget har inte emitterat några preferensaktier av serie PREF2.

För det fall utdelning på preferensaktier inte sker, reserveras ej genomförd utdelning som en skuld i Bolagets balansräkning och räknas upp med en årlig ränta om 12 % för PREF1 och med 5 % för PREF2. Vid nästa utdelningstillfälle kommer hela det upplupna och ej utbetalda utdelningen att delas ut till aktieinnehavarna på avstämningsdagen.

Styrelsen föreslog att årsstämman skulle besluta om att utdelning ej skulle ske. Detta mot bakgrund av den klausul i befintliga obligationsvillkor som förbjuder Bolaget att lämna utdelning för närvarande. Så snart villkoren för utdelning uppfylls kommer styrelsen att kalla till extra bolagsstämma för att besluta om eventuell utdelning. Villkoren stipulerar att Bolagets räntetäckningsgrad måste uppgå till minst 1,25 under fyra sammanhängande kvartal för att utdelning skall anses tillåten enligt obligationsvillkoren.

Enligt Real Holdings utdelningspolicy ska styrelsen årligen pröva möjligheten till vinstutdelning. I övervägandet om framtida utdelning kommer styrelsen att beakta flera faktorer, bland annat Real Holdings verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning, aktuellt och förväntat likviditetsbehov, expansionsplaner, avtalsmässiga begränsningar och andra faktorer.

Eventuell utdelning beslutas av bolagsstämma efter förslag från styrelsen. Rätt till utdelning tillfaller den som vid av bolagsstämman fastställd avstämningsdag är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Bolagets samtliga aktier berättigar till utdelning. Bolagets preferensaktier har dock, enligt Bolagets bolagsordning, företrädesrätt till utdelning om bolagsstämman beslutar om utdelning. Preferensaktier av serie PREF1 har företrädesrätt till utdelning om 20 kronor per år. Preferensaktier av serie PREF2 (som dock inte finns utgivna) har företrädesrätt till utdelning om 10 kronor per år. Det finns inga garantier för att det för ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om någon utdelning i Bolaget.

I samband med nyemissionen 2017 inlöstes 73 % av preferensaktierna. Antalet utestående preferensaktier uppgår till 100 034 vilka är skuldförda.

Bemyndiganden

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma och inom ramen för bolagsordningens gränser, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Ökning av antalet aktier genom emission med stöd av bemyndigandet får inte ske till mer än sextio (60) procent av bolagsordningens lägsta gräns för antalet aktier.

Aktiebaserade Incitamentsprogram

Det finns inga aktiebaserade incitamentsprogram i Real Holding.

Teckningsoptioner

Det finns inga utfärdade teckningsoptioner i Real Holding.

Konvertibla skuldebrev

Det finns inga utfärdade konvertibla skuldebrev i Real Holding.

Lock-up avtal

Det finns inga utfärdade Lock-up avtal idag.

NGM Nordic SME

Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag för notering och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper som drivs av Nordic Growth Market NGM AB. Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag i enlighet med MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II). En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är noterade på Nordic SME inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag.

 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.