Aktien

Antal aktier och aktiekapital

Enligt Real Holdings bolagsordning ska det emitterade aktiekapitalet utgöra lägst 30 000 000 och högst 120 000 000 kronor. Antalet utestående aktier ska vara lägst 3 000 000 000 och högst 12 000 000 000. Bolagets aktier kan ges ut i fyra aktieslag, stamaktier av serie A, stamaktier av serie B, preferensaktier (sista handelsdag på NGM Nordic SME kom att bli den 12 december 2018) av serie PREF1 och preferensaktier av serie PREF2, samtliga med ett kvotvärde om ett öre (0,01 kronor).

Vid tidpunkten 17 sepember 2020 uppgår antalet aktier till totalt 8 867 894 666, bestående av 8 867 881 774 stamaktier av serie B samt 12 892 preferensaktier PREF1.

Bolagets aktiekapital uppgår till 88 678 946 kronor. Stamaktier av serie A berättigar innehavaren till tio (10) röster per aktie och stamaktier av serie B berättigar innehavaren till tre (3) röster per aktie. Preferensaktierna berättigar innehavaren till en röst per aktie. Varje aktieslag kan utges till högst 100 procent av aktiekapitalet. Aktierna har emitterats enligt svensk lag och är denominerade i svenska kronor.

Samtliga uppemitterade aktier är fullt betalda. Bolaget är och har inte varit föremål för ett offentligt uppköpserbjudande eller dylikt. Aktierna är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet

Ägarstruktur per den 2020-09-17.
Källa: Euroclear.

Namn B-aktier Preferensaktier Andel kapital Andel röster
Michael Derk privat och bolag  1 989 625 666 0 22,44% 22,44%
Ålandsbanken i ägares ställe

1 763 768 430

0 19,89% 19,89%
Bengt Linden privat och bolag

897 839 755

0 10,12% 10,12%
Klenoden i Anviken AB

532 646 540

0 6,01% 6,01%
Bertil Linell Förvaltnings AB 526 000 007 0 5,93% 5,93%
Neoma Förvaltnings AB 525 933 207 0 5,93% 5,93%
Isvak AB 397 005 000 0 4,48% 4,48%
Håkan Isaksson Consulting AB 348 266 392 0 3,93% 3,93%
Lars Jeppsson 331 784 540 0 3,74% 3,74%
Quantum Leben AG 201 536 622 0 2,27% 2,27%
Övriga 1 100 aktieägare

1 353 475 615

12 892 15,26% 15,26%
Summa

8 867 881 774

12 892 100,00% 100,00%

Handel

Real Holdings B-aktie

Från och med den 21 april 2016 handlas Real Holdings B-aktie på Nordic SME.

Kortnamn: REAL B
ISIN-kod: SE0007922885

Real Holdings preferensaktie

Från och med den 29 april 2016 till och med den 12 december 2018 handlades Real Holdings preferensaktie på Nordic SME (då Nordic MTF). Idag förekommer ingen organiserad handel med preferensaktierna.

Kortnamn: REAL MTF PREF1
ISIN-kod: SE0007922893

Utdelning och utdelningspolicy

Preferensaktier av serie PREF1 har enligt bolagsordningen företrädesrätt framför stamaktierna till en årlig utdelning om 20,0 kronor per år med kvartalsvis utbetalning om 5,0 kronor per preferensaktie. Preferensaktier av serie PREF2 har enligt bolagsordningen företrädesrätt framför stamaktierna till en årlig utdelning om 10 kronor per år med kvartalsvis utbetalning om 2,50 kronor per preferensaktie. Bolaget har inte emitterat några preferensaktier av serie PREF2.

För det fall utdelning på preferensaktier inte sker, reserveras ej genomförd utdelning som en skuld i Bolagets balansräkning och räknas upp med en årlig ränta om 12 % för PREF1 och med 5 % för PREF2. Vid nästa utdelningstillfälle kommer hela det upplupna och ej utbetalda utdelningen att delas ut till aktieinnehavarna på avstämningsdagen.

Styrelsen föreslog att årsstämman skulle besluta om att utdelning ej skulle ske. Detta mot bakgrund av den klausul i befintliga obligationsvillkor som förbjuder Bolaget att lämna utdelning för närvarande. Så snart villkoren för utdelning uppfylls kommer styrelsen att kalla till extra bolagsstämma för att besluta om eventuell utdelning. Villkoren stipulerar att Bolagets räntetäckningsgrad måste uppgå till minst 1,25 under fyra sammanhängande kvartal för att utdelning skall anses tillåten enligt obligationsvillkoren.

Enligt Real Holdings utdelningspolicy ska styrelsen årligen pröva möjligheten till vinstutdelning. I övervägandet om framtida utdelning kommer styrelsen att beakta flera faktorer, bland annat Real Holdings verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning, aktuellt och förväntat likviditetsbehov, expansionsplaner, avtalsmässiga begränsningar och andra faktorer.

Eventuell utdelning beslutas av bolagsstämma efter förslag från styrelsen. Rätt till utdelning tillfaller den som vid av bolagsstämman fastställd avstämningsdag är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Bolagets samtliga aktier berättigar till utdelning. Bolagets preferensaktier har dock, enligt Bolagets bolagsordning, företrädesrätt till utdelning om bolagsstämman beslutar om utdelning. Preferensaktier av serie PREF1 har företrädesrätt till utdelning om 20 kronor per år. Preferensaktier av serie PREF2 (som dock inte finns utgivna) har företrädesrätt till utdelning om 10 kronor per år. Det finns inga garantier för att det för ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om någon utdelning i Bolaget.

Antalet utestående preferensaktier uppgår till 12 892 vilka är skuldförda.

Bemyndiganden

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma och inom ramen för bolagsordningens gränser, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Ökning av antalet aktier genom emission med stöd av bemyndigandet får inte ske till mer än sextio (60) procent av bolagsordningens lägsta gräns för antalet aktier.

Aktiebaserade Incitamentsprogram

Det finns inga aktiebaserade incitamentsprogram i Real Holding.

Teckningsoptioner

Det finns inga utfärdade teckningsoptioner i Real Holding.

Konvertibla skuldebrev

Det finns inga utfärdade konvertibla skuldebrev i Real Holding.

Lock-up avtal

Det finns inga utfärdade Lock-up avtal idag.

NGM Nordic SME

Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag för notering och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper som drivs av Nordic Growth Market NGM AB. Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag i enlighet med MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II). En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är noterade på Nordic SME inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag.

 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.